แผนผังเว็บไซต์ ( Sitemap )

แผนผังเว็บไซต์


  รู้จักการรถไฟ
    รู้จักการรถไฟ
        ประวัติ รฟท.
        กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
        วิสัยทัศน์พันธกิจ
        โครงสร้างการรถไฟ
        อำนาจหน้าที่
        แผนวิสาหกิจประจำปี
        รายงานประจำปี
        การดำเนินงาน
        รางวัลแห่งความมุ่งมั่น
        การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
        การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ผู้บริหารระดับสูง
        คณะกรรมการ รฟท.
        คณะผู้บริหาร รฟท.
        ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม
        กรรมการตรวจสอบการรถไฟ
        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ
        ทำเนียบผู้ว่าการรถไฟ
    โครงการต่างๆของการรถไฟ
        ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)1
    ธรรมาภิบาล
        ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
        การกำกับดูแลกิจการที่ดี
        นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส
        มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
        การจัดการเรื่องร้องเรียน
        CG/CSR ACTIVITY
        แผน/ผล สถิติ และการประเมินความเสี่ยง
        การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
        ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) การรถไฟแห่งประเทศไทย
  การให้บริการ
    ด้านบริการโดยสาร
        สำรองที่นั่ง Online
        ขบวนรถยอดนิยม
        ท่องเที่ยวทางรถไฟ
        รถจัดเฉพาะ/รถประชุม
        ตั๋วโดยสาร / อัตราพิเศษ
        ค่าธรรมเนียม
        ประเภทขบวนรถ
        ประเภทรถโดยสาร
        หีบห่อวัตถุ / สัมภาระ
    ด้านบริการสินค้า
        กลุ่มสินค้าคอนเทนเนอร์
        กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
        กลุ่มสินค้าเทกอง, ทั่วไป และราชการ
        ย่านกองเก็บสินค้า(Container Yard)
        ติดต่อฝ่ายบริการสินค้า
    ด้านฏิบัติการเดินรถ
        ระบบติดตามขบวนรถ TTS-II
        คู่มือด้านการปฏิบัติงานและการบริการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
        สถานะการเดินรถ(COVID19 ระบาด)
    ด้านบริหารทรัพย์สิน
        ระบบฐานข้อมูลที่ดิน Non-Core Business
สถานีกลางบางซื่อ