แผนผังเว็บไซต์ ( Sitemap )

แผนผังเว็บไซต์


  รู้จักการรถไฟ
    รู้จักการรถไฟ
        ประวัติ รฟท.
        กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
        วิสัยทัศน์พันธกิจ
        โครงสร้างการรถไฟ
        อำนาจหน้าที่
        แผนวิสาหกิจประจำปี
        รายงานประจำปี
        การดำเนินงาน
        รางวัลแห่งความมุ่งมั่น
        การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
        การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ผู้บริหารระดับสูง
        คณะกรรมการ รฟท.
        ผู้บริหาร รฟท.
        ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม
        กรรมการตรวจสอบการรถไฟ
        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ
        ทำเนียบผู้บริหาร
    โครงการต่างๆของการรถไฟ
        ก่อสร้างทางคู่ มาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ
        รถไฟความเร็วสูง ช่วง กท. - หนองคาย (ระยะที่ 2 นครราชสีมา - หนองคาย)
        รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ระยอง-จันทบุรี-ตราด
        โครงการรถไฟความเร็วสูง 3 สนามบิน
        ก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร
        ก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ
        ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)
    ธรรมาภิบาล
        ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
        การกำกับดูแลกิจการที่ดี
        นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส
        มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
        การจัดการเรื่องร้องเรียน
        CG/CSR ACTIVITY
        แผน/ผล สถิติ และการประเมินความเสี่ยง
        การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
        ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) การรถไฟแห่งประเทศไทย
  การให้บริการ
    ด้านการโดยสาร
        ตั๋วโดยสาร / อัตราพิเศษ
        ค่าธรรมเนียม
        ประเภทขบวนรถ
        ชนิดรถโดยสาร
        หีบห่อวัตถุ / สัมภาระ
        ค่าเช่ารถโดยสารจัดเฉพาะ/รถประชุม
        สำรองที่นั่ง Online
        บริการรับ-ส่งสินค้าถึงบ้าน
        ขบวนรถยอดนิยม
        ท่องเที่ยวทางรถไฟ
    ด้านสินค้า
        กลุ่มสินค้าคอนเทนเนอร์
        กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
        กลุ่มสินค้าเทกอง, ทั่วไป และราชการ
        ย่านกองเก็บสินค้า(Container Yard)
        ติดต่อฝ่ายบริการสินค้า
    ด้านการเดินรถ
        ระบบติดตามขบวนรถ
        คู่มือด้านการปฏิบัติงานและการบริการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
        สถานะการเดินรถ(COVID19 ระบาด)
    ด้านบริหารทรัพย์สิน
        ระบบฐานข้อมูลที่ดิน Non-Core Business