กลุ่มสินค้าคอนเทนเนอร์

กลุ่มสินค้าคอนเทนเนอร์

 

ปรับปรุง 19/07/2564 15.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางที่ให้บริการในปัจจุบันและอัตราค่าระวาง (ไป-กลับ) ทั้งนี้ไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมการใช้น้ำมัน

 

มาบตาพุด-ท่าเรือแหลมฉบัง (ไม่เกิน 30 บทต.)


 

ICD ลาดกระบัง-ท่าเรือแหลมฉบัง (ไม่เกิน 37 บทต.)


 

หนองคาย-ท่าเรือแหลมฉบัง (ไม่เกิน 26 บทต.) ขบวน 555/556

 


 

ชุมทางหาดใหญ่-ท่าเรือแหลมฉบัง (ไม่เกิน 20 บทต.) ขบวน 777/778


 

ขบวนขนส่งระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย (Landbridge)

ปาดังเบซาร์-ชุมทางหาดใหญ่/ชุมทางทุ่งสง/ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ (ไม่เกิน 20 บทต.)

 


 

ชุมทางบางซื่อ/มาบตาพุด (18 บทต. ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 24 บทต.)

 


 

ปาดังเบซาร์ - บางกล่ำ (ไม่เกิน 20 บทต.)

 

 

หมายเหตุ: รถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า(บทต.) สามารถวางตู้สินค้า(คอนเทนเนอร์) ขนาด 20 ฟุต จำนวน 2 ตู้ และตู้สินค้า(คอนเทนเนอร์) ขนาดเกินกว่า 20 ฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยน้ำหนักไม่เกินพิกัดบรรทุกของรถ บทต.

 


 

ขบวนขนส่งระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว

อัตราค่าระวาง การขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างสถานีนาทา/สถานีหนองคาย - CY ท่านาแล้ง สปป.ลาว   4,200  บาท/บทต.(ไป-กลับ)
(อัตราค่าระวางดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมการใช้น้ำมัน และค่าธรรมเนียมการใช้สะพานฯ)

หมายเหตุ: ค่าระวางอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม 

 


ใบแทรกเลขที่ 991           "อัตราค่าธรรมเนียมการใช้น้ำมัน"
ใบแทรกเลขที่ 997           "ขั้นตอนการดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการรับบรรทุกส่งสินค้าอันตราย วัตถุและสารเคมีอันตราย"
ใบแทรกเลขที่ 998           "อัตราค่าระวางการบรรทุกขนส่งสินค้าอันตราย"
ใบแทรกเลขที่ 1000           "อัตราค่าระวางสำหรับการบรรทุกส่งตู้สินค้าบนรถ บทต."
คำสั่งฝ่ายบริการสินค้า           "กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรทุกส่งบนรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (บทต.)"

กองบริการสินค้าคอนเทนเนอร์ (กคน.) ฝ่ายบริการสินค้า

โทรศัพท์: 02 737 9271 หรือ

 02 737 9968 กด 6 (ติดต่อเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย) ต่อ 5151 

อีเมล์: srt.container@gmail.com

สถานีกลางบางซื่อ