รถจัดเฉพาะ/รถประชุม

รถจัดเฉพาะ/รถประชุม

การรถไฟแห่งประเทศไทย ปรับอัตราค่าเช่ารถโดยสารจัดเฉพาะ 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564** ราคาโปรโมชั่น เดินทางภายในวันที่ 01 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565 **  

 

ช่วงที่ 1 วันจันทร์ - วันศุกร์ 

 

หมายเหตุ  
1. รถกลุ่มที่ 1 รถโบกี้จัดเฉพาะปรับอากาศ (บจพ.ป.) หมายเลข 1, 2, 221, 321, 241 และ 341 และรถประชุมปรับอากาศ (บปช.ป.) หมายเลข 1
2. รถกลุ่มที่ 2 รถเสบียงปรับอากาศ (บจพ.ป.) หมายเลข 231, 311 และ 331
3. รถกลุ่มที่ 3 รถโบกี้จัดเฉพาะปรับอากาศ (บจพ.ป.) หมายเลข บจพ.ป. 111 และ 131 (รถ OTOP)

ช่วงที่ 2 วันเสาร์ - วันอาทิตย์

 

หมายเหตุ  
1. รถกลุ่มที่ 1 รถโบกี้จัดเฉพาะปรับอากาศ (บจพ.ป.) หมายเลข 1, 2, 221, 321, 241 และ 341 และรถประชุมปรับอากาศ (บปช.ป.) หมายเลข 1
2. รถกลุ่มที่ 2 รถเสบียงปรับอากาศ (บจพ.ป.) หมายเลข 231, 311 และ 331
3. รถกลุ่มที่ 3 รถโบกี้จัดเฉพาะปรับอากาศ (บจพ.ป.) หมายเลข บจพ.ป. 111 และ 131 (รถ OTOP)

 

 


การเช่ารถโดยสาร แบ่งเป็น  
1. การเช่ารถโดยสารเฉพาะคัน (พ่วงไปกับขบวนรถที่จัดเดินอยู่แล้ว)
2. การเช่าขบวนรถพิเศษ
ค่าใช้จ่ายการเช่ารถโดยสาร ประกอบด้วย
1. ค่าเช่ารถ  จำแนกเป็น การเช่าเที่ยวเดียว, ไปและกลับวันเดียว, ไปและกลับพักค้างคืน 
2. ค่าประกันความเสียหาย เท่ากับค่าเช่ารถทั้งหมด
3. ค่าพนักงานอำนวยความสะดวกและควบคุมเครื่องเสียง
4. ค่าเสียประโยชน์รอคอย กรณีเช่าไปกลับ /พักค้างคืน / ขบวนรถพิเศษ 

รายละเอียดการเช่ารถโดยสารเฉพาะคัน (พ่วงไปกับขบวนรถที่จัดเดินอยู่แล้ว)        
            
1. แจ้งความจำนงขอเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร 
ยื่น หนังสือขอเช่าพร้อมวางเงินมัดจำร้อยละ 50 ของค่าเช่าทั้งหมด  ยื่นต่อหัวหน้ากองปฏิบัติการโดยสาร (ที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง)) หรือหัวหน้ากองปฏิบัติการเดินรถ ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ  ทั้งนี้ ยกเว้น ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหนังสือติดต่อขอเช่าเป็นทางการ จะผ่อนผันให้ไม่ต้องวางเงินมัดจำ 

2. การพิจารณาการเช่า
    2.1  กรณีอนุญาตการเช่า ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่าเช่า พร้อม *เงินประกันความเสียหาย ทั้งหมดเต็มจำนวน ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับการอนุมัติการเช่าจากการรถไฟฯ  มิฉะนั้น จะยกเลิกการเช่าและริบเงินมัดจำที่วางไว้ทั้งหมด  สำหรับเงินมัดจำ ให้ผลักเข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่า 

 

* เงินประกันความเสียหาย  จะคิดเท่ากับค่าเช่าทั้งหมด โดยที่การรถไฟฯ จะคืนเงินประกันความเสียหายให้ผู้เช่าเต็มจำนวน เมื่อผู้เช่าส่งมอบรถและเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยที่ไม่ความชำรุดเสียหายใดเกิดขึ้น  ในทางกลับกัน หากผู้เช่าทำให้รถและเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดความชำรุดเสียหาย ผู้เช่ายินยอมให้การรถไฟฯ ริบเงินประกันที่วางไว้ทั้งหมดได้ทันที และจะคืนเงินส่วนที่เหลือหลังจากหักความชำรุดเสียหายตามจริงแล้ว อย่างไรก็ดี ในกรณีค่าความชำรุดเสียหายเกินกว่าเงินประกัน  การรถไฟฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าชำรุดเสียหาย หรือนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามจริง
    
    2.2  กรณีไม่อนุญาตให้เช่าหรือไม่มีการจัดรถให้เช่า จะคืนเงินมัดจำให้ผู้เช่าต่อไป

3. การยกเลิกการเช่า หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
    3.1 ยกเลิกการเช่า   ยื่นหนังสือต่อหัวหน้ากองปฏิบัติการโดยสาร (ที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) หรือหัวหน้ากองปฏิบัติการเดินรถ  แจ้งยกเลิกการเช่าก่อนวันเดินทาง ตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 50 ของค่าเช่า  อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าคันละ 800 บาท    หากพ้นกำหนดดังกล่าว การรถไฟฯ จะไม่คืนค่าเช่าให้
    3.2 การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 1 ครั้ง 
          ยื่นหนังสือแจ้ง ในวันทำงานปกติอย่างน้อย 5 วันก่อนเดินทาง  ยื่นต่อหัวหน้ากองปฏิบัติการโดยสาร (ที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง)) หรือ หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต   ผู้เช่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ครั้งละ 1,600 บาทต่อ 1 คัน

4. การคิดค่าเสียประโยชน์รอคอย 
          กรณีการเช่าไปและกลับ การรถไฟฯ จะให้รถรอไว้รับกลับ ณ สถานีปลายทางได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง  นับจากเวลาที่ขบวนรถถึงตามประกาศเดินรถโดยไม่คิดค่าเสียเวลาในการหาประโยชน์ แต่ถ้าหากรอเกิน 24 ชั่วโมง การรถไฟฯจะคิดค่าเสียประโยชน์สำหรับเวลาที่เกินตามที่กำหนด ทั้งนี้ เศษของ 24 ชั่วโมงให้นับเป็น 24 ชั่วโมง

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานท่องเที่ยวและส่งเสริมการขาย ฝ่ายบริการโดยสาร 02 220 4243

หมายเหตุ  
1.  เป็นข้อความที่สรุปจากอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 19 พ.ค.2564 ท้ายหนังสือ รฟ.ดส.1000/680/2564 ลง 6 พ.ค.2564  เรื่องขออนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าเช่ารถ บจพ.ป., รถ  บปช.ป. และปรับปรุงใบแทรกที่ 666 ในกฏข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการบรรทุกส่งผู้โดยสารและสัมภารฯ  เล่ม 2 พ.ศ. 2569  หากไม่ชัดเจน สามารถตรวจสอบจากอนุมัติ
2. ค่าเช่ารถยังไม่รวม ค่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและควบคุมเครื่องเสียง รวมได้ไม่เกิน 2 คัน ไปและกลับ จำนวน 1,500 บาทต่อคนต่อเที่ยว 

 

 

สถานีกลางบางซื่อ