ค่าเช่ารถโดยสารจัดเฉพาะ/รถประชุม

ค่าเช่ารถโดยสารจัดเฉพาะ/รถประชุม

การรถไฟแห่งประเทศไทย ปรับอัตราค่าเช่ารถโดยสารจัดเฉพาะ ตามใบแทรก 685 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564***ราคาโปรโมชั่น เดินทางภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565***  

หมายเหตุ  ค่าเช่า ยังไม่รวมค่าพนักงานควบคุมเครื่องเสียง  รวมได้ไม่เกิน 2 คัน ไปและกลับ เป็นเงิน 1,500 บาทต่อคนต่อเที่ยว
                 ชุดเพรสทิจ รถเสบียงปรับอากาศ (ครัว) มี 2 คัน  ประกอบด้วย บจพ.ป. 311 (ครัวร้อน)  และ บจพ.ป. 331  (ครัวเย็น)
                 ชุดวีไอพี รถเสบียงปรับอากาศ บจพ.ป. 231  ครัววีไอพี

หมายเหตุ  ค่าเช่า ยังไม่รวมค่าพนักงานควบคุมเครื่องเสียง  รวมได้ไม่เกิน 2 คัน ไปและกลับ เป็นเงิน 1,500 บาทต่อคนต่อเที่ยว
                  รถประชุมปรับอากาศ1 (บปช.ป.1)  ไม่มีห้องน้ำภายในห้องโดยสาร

 

 

หมายเหตุ   1. สำหรับรถประชุม และรถนอน ชุดเพรสทิจและวีไอพี ต้องเช่ารถเสบียง(ครัว)ควบทุกครั้ง รวม 2 คัน เพื่อจ่ายกระแสไฟ
                  2. ชุดเพรสทิจ รถประชุมปรับอากาศ 341  หรือรถนอนปรับอากาศ 321   ต้องเช่าควบรถครัว รวมเป็น 2 คัน เพื่อจ่ายกระแสไฟ (เลือก ครัวร้อน 311 หรือ ครัวเย็น 331) 
                  3. ชุดวีไอพี รถประชุมปรับอากาศ วีไอพี 241 หรือ รถนอนปรับอากาศวีไอพี 221  ต้องเช่าควบรถครัววีไอพี 231  รวม 2 คัน เพื่อจ่ายกระแสไฟ
                  4.  ค่าเช่า ยังไม่รวมค่าพนักงานควบคุมเครื่องเสียง  รวมได้ไม่เกิน 2 คัน ไปและกลับ เป็นเงิน 1,500 บาทต่อคนต่อเที่ยว

หมายเหตุ   1.  ค่าเช่า ยังไม่รวมค่าพนักงานควบคุมเครื่องเสียง  รวมได้ไม่เกิน 2 คัน ไปและกลับ เป็นเงิน 1,500 บาทต่อคนต่อเที่ยว
                   2. รถโอทอป ต้องเช่าควบ 2 คัน และพ่วงติดต่อกัน

 

 

การเช่ารถโดยสารเฉพาะคัน (พ่วงไปกับขบวนรถที่จัดเดินอยู่แล้ว) ตาม อนุมัติ ผวก. ลง 19 พ.ค.264 และ ใบแทรกที่ 685 เริ่มใช้งาน 1 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป    

  

การเช่ารถโดยสาร แบ่งเป็น  
1. การเช่ารถโดยสารเฉพาะคัน (พ่วงไปกับขบวนรถที่จัดเดินอยู่แล้ว)
2. การเช่าขบวนรถพิเศษ

ค่าใช้จ่ายการเช่ารถโดยสาร ประกอบด้วย
1. ค่าเช่ารถ  จำแนกเป็น การเช่าเที่ยวเดียว, ไปและกลับวันเดียว, ไปและกลับพักค้างคืน 
2. ค่าประกันความเสียหาย เท่ากับค่าเช่ารถทั้งหมด
3. ค่าพนักงานอำนวยความสะดวกและควบคุมเครื่องเสียง
4. ค่าเสียประโยชน์รอคอย กรณีเช่าไปกลับ /พักค้างคืน / ขบวนรถพิเศษ 


รายละเอียดการเช่ารถโดยสารเฉพาะคัน (พ่วงไปกับขบวนรถที่จัดเดินอยู่แล้ว)        

            
1. แจ้งความจำนงขอเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร 
ยื่น หนังสือขอเช่าพร้อมวางเงินมัดจำร้อยละ 50 ของค่าเช่าทั้งหมด  ยื่นต่อหัวหน้ากองปฏิบัติการโดยสาร (ที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง)) หรือหัวหน้ากองปฏิบัติการเดินรถ ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ  ทั้งนี้ ยกเว้น ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหนังสือติดต่อขอเช่าเป็นทางการ จะผ่อนผันให้ไม่ต้องวางเงินมัดจำ 

2. การพิจารณาการเช่า
    2.1  กรณีอนุญาตการเช่า ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่าเช่า พร้อม *เงินประกันความเสียหาย ทั้งหมดเต็มจำนวน ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับการอนุมัติการเช่าจากการรถไฟฯ  มิฉะนั้น จะยกเลิกการเช่าและริบเงินมัดจำที่วางไว้ทั้งหมด  สำหรับเงินมัดจำ ให้ผลักเข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่า 

 

* เงินประกันความเสียหาย  จะคิดเท่ากับค่าเช่าทั้งหมด โดยที่การรถไฟฯ จะคืนเงินประกันความเสียหายให้ผู้เช่าเต็มจำนวน เมื่อผู้เช่าส่งมอบรถและเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยที่ไม่ความชำรุดเสียหายใดเกิดขึ้น  ในทางกลับกัน หากผู้เช่าทำให้รถและเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดความชำรุดเสียหาย ผู้เช่ายินยอมให้การรถไฟฯ ริบเงินประกันที่วางไว้ทั้งหมดได้ทันที และจะคืนเงินส่วนที่เหลือหลังจากหักความชำรุดเสียหายตามจริงแล้ว อย่างไรก็ดี ในกรณีค่าความชำรุดเสียหายเกินกว่าเงินประกัน  การรถไฟฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าชำรุดเสียหาย หรือนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามจริง
    
    2.2  กรณีไม่อนุญาตให้เช่าหรือไม่มีการจัดรถให้เช่า จะคืนเงินมัดจำให้ผู้เช่าต่อไป


3. การยกเลิกการเช่า หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
    3.1 ยกเลิกการเช่า   ยื่นหนังสือต่อหัวหน้ากองปฏิบัติการโดยสาร (ที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) หรือหัวหน้ากองปฏิบัติการเดินรถ  แจ้งยกเลิกการเช่าก่อนวันเดินทาง ตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 50 ของค่าเช่า  อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าคันละ 800 บาท    หากพ้นกำหนดดังกล่าว การรถไฟฯ จะไม่คืนค่าเช่าให้

    3.2 การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 1 ครั้ง 
          ยื่นหนังสือแจ้ง ในวันทำงานปกติอย่างน้อย 5 วันก่อนเดินทาง  ยื่นต่อหัวหน้ากองปฏิบัติการโดยสาร (ที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง)) หรือ หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต   ผู้เช่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ครั้งละ 1,600 บาทต่อ 1 คัน


4. การคิดค่าเสียประโยชน์รอคอย 
          กรณีการเช่าไปและกลับ การรถไฟฯ จะให้รถรอไว้รับกลับ ณ สถานีปลายทางได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง  นับจากเวลาที่ขบวนรถถึงตามประกาศเดินรถโดยไม่คิดค่าเสียเวลาในการหาประโยชน์ แต่ถ้าหากรอเกิน 24 ชั่วโมง การรถไฟฯจะคิดค่าเสียประโยชน์สำหรับเวลาที่เกินตามที่กำหนด ทั้งนี้ เศษของ 24 ชั่วโมงให้นับเป็น 24 ชั่วโมง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานท่องเที่ยวและส่งเสริมการขาย ฝ่ายบริการโดยสาร 02 220 4243


หมายเหตุ  
1.  เป็นข้อความที่สรุปจากอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 19 พ.ค.2564 ท้ายหนังสือ รฟ.ดส.1000/680/2564 ลง 6 พ.ค.2564  เรื่องขออนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าเช่ารถ บจพ.ป., รถ  บปช.ป. และปรับปรุงใบแทรกที่ 666 ในกฏข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการบรรทุกส่งผู้โดยสารและสัมภารฯ  เล่ม 2 พ.ศ. 2569  หากไม่ชัดเจน สามารถตรวจสอบจากอนุมัติ
2. ค่าเช่ารถยังไม่รวม ค่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและควบคุมเครื่องเสียง รวมได้ไม่เกิน 2 คัน ไปและกลับ จำนวน 1,500 บาทต่อคนต่อเที่ยว