ท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เปิดให้บริการเที่ยวแรก 26 พ.ย.64