มาตรการเพื่อความปลอดภัยส่วนรวม ตาม พรก.ฉุกเฉิน เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2519