มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการให้บริการ

 

มาตรฐานการให้บริการบนเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย

                    มาตรฐานการให้บริการเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยนี้ เป็นข้อกําหนดการให้บริการ ระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ซึ่งเป็นข้อตกลงถึงระดับคุณภาพการให้บริการที่ผู้ให้บริการมีต่อผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการ รับทราบและเข้าใจถูกต้องตรงกัน ซึ่งมาตรฐานที่สำนักงาน การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดทําขึ้นจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนรับรู้ขั้นตอนบริการ และรับทราบข้อมูลที่มีการเผยแพร่ของสํานักงาน การรถไฟแห่งประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ๓ ด้าน

                    ๑. ด้านการบริการข้อมูล ผู้รับบริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยมีรายการข้อมูลที่เผยแพร่และให้บริการ ประกอบด้วย
 

ลำดับ

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์

โทรสาร

 การให้บริการข้อมูล / กิจกรรมผู้บริหาร

 

 

 

 

     - ข้อมูลปฏิทินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สำนักงานผู้ว่าการ

๐๒-๒๒๐-๔๑๔๖

 

 

     - ข้อมูลข่าวการรถไฟแห่งประเทศไทย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

๐๒-๒๒๐-๔๒๙๑

 

 

     - ข้อมูลข่าวสั้นทันเหตุการณ์

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

๐๒-๒๒๐-๔๒๙๑

 

 

     - ข้อมูลข่าวสารผู้บริหาร

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

๐๒-๒๒๐-๔๒๙๑

 

 การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

๐๒-๒๒๐-๔๒๗๒

 

 การให้บริการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

๐๒-๒๒๐-๔๐๐๖

 

 การให้บริการข้อมูลข่าวรับสมัครงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

๐๒-๒๒๐-๔๔๘๑

 

 การให้บริการแนะนำการใช้งาน
ระบบแนะนำ/ร้องเรียน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

๐๒-๒๒๐-๔๐๐๖

 

 การให้บริการข้อมูลบริการด้านโดยสาร

หน่วยบริการเดินทาง

๐๒-๒๒๐-๕๑๐๑

 

 การให้บริการข้อมูลบริการด้านสินค้า

ฝ่ายบริการสินค้า

๐๒-๒๒๐-๔๒๕๕

 

 การให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวทางรถไฟ

ฝ่ายบริการโดยสาร

๐๒-๒๒๐-๔๒๕๔

 

 

                    ๒. ด้านการแก้ปัญหาทางเทคนิค ในกรณีที่ผู้รับบริการเกิดปัญหาขัดข้องไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ เนื่องจากเกิดปัญหาจากทางฝั่งผู้ให้บริการ (Server) ผู้รับบริการสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบ (administrator) ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประกอบด้วย
                                    ๒.๑ ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๐๐๖
                                    ๒.๒ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ webmaster.srt@railway.co.th

                    ๓. ด้านการเผยแพร่
                                    ๓.๑ ผู้รับบริการสามารถใช้งานเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตลอดเวลา ๒๔x๗x๕๒
                                    ๓.๒ เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถแสดงผลได้หลากหลายเบราว์เซอร์ อาทิ - Chrome เวอร์ชัน 58.0.3029 ขึ้นไป - Safari เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป - Android Webview เวอร์ชัน 37.0 ขึ้นไป - Internet Explorer เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป - Firefox เวอร์ชัน 47.0 ขึ้นไป
                                    ๓.๓ เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถแสดงผลในรูปแบบ Responsive Web Design


 
สถานีกลางบางซื่อ