ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม

นายพีระเดช หนูขวัญ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)

วิสัยทัศน์ (Vision)
 

      " ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าสู่การให้บริการยุคดิจิทัล "

 

พันธกิจ (Missions)

 • ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่อปรับปรุงการให้บริการประชาชน
 • ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการยกระดับขีดความสามารถของพนักงานการรถไฟฯ โดยรวม
 • ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับความสามารถในการวางแผนและนำเทคโนโลยีมาใช้งาน

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

 • ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับพนักงานการรถไฟฯ 
 • ปรับเปลี่ยนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การสร้างคุณค่าผ่านข้อมูลดิจิทัล 
 • ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานหลักให้เป็นรูปแบบดิจิทัล 
 • สร้างพื้นฐานข้อมูลที่เข้มแข็งเพื่อการต่อยอดพัฒนา 

เป้าหมาย

 • สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กร
 • สนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล อย่างแพร่หลายในองค์กร
 • สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและติจิทัล

หมายเลขโทรศัพท์

 • 0 2220 4106

โทรสาร

 • 0 2223 7001

E-mail

 • peeradech.no@railway.co.th

 

 

วันที่อัพเดต : 01/03/2565 13:00:00 PM

 

 

 

สถานีกลางบางซื่อ