ผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ข้อมูลองค์กร งบการเงิน การกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน การดำเนินกิจการ และผลรางวัล


1. ประวัติคณะกรรมการ และรายละเอียดการเข้าประชุม

    คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย คำสั่ง คสช.ที่ 10/2560 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
    คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย คำสั่ง คสช.ที่ 6/2561 ณ วันที่ 11 เมษายน 2561
    รายชื่อผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย
    หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน
    การประชุมของคณะการรถไฟแห่งประเทศไทย
    โครงสร้างองค์กร


2. ข้อมูลงบการเงิน (Financial Statememts)

    รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน วันที่ 28/05/2561 
    งบการเงิน 

    รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน วันที่ 27/09/2561 
    งบการเงิน 


3. การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

    นโยบายการกำกับกิจการที่ดี 
    คู่มือการกำกับดูแลกิจการ & นโยบาย CSR
   
    กิจกรรม CG & CSR   
    กิจกรรมส่งเสริมต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 1 
    กิจกรรมส่งเสริมต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2 

    กิจกรรม CSR วันที่ 15 สิงหาคม 2561  "รฟท.ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ"  
    กิจกรรม CSR วันที่ 29 สิงหาคม 2561  ทารั้วสีโรงเรียนบ้านปิน


4. การควบคุมภายใน (Internal Control and Risk Management, Audit Report)

    ปัจจัยความเสี่ยง
    การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
    รายงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 2561
    รายงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 2560


5. ข้อมูลขององค์กร (General Information)

    จุดเด่นด้านการเงิน
    ภาพรวมขององค์กร
    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการ และพื่นที่เชิงพาณิชย์ 
    สารจากผู้ว่าการรถไฟแห่งประะเทศไทย


6. การดำเนินกิจการ (Business Operation)

    สถานะการณ์เศรษฐกิจ
    ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
    สารพลังสู่ความยั่งยืนร่วมกัน
    สร้างอนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคง


7. ผลการดำเนินโครงการ 

    ผลการดำเนินโครงการ ณ กรกฏาคม 2561
    รายงานไอทีเอ ณ กันยายน 2561 


8. รางวัลแห่งความภูมิใจ (Our Pride)

    รางวัลรัฐวิสหกิจดีเด่น ประเภทความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้วยการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
    และมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2561 

www.railway.co.th/download/Annual_Report/2018-00/

ดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2561 ฉบับสมบูรณ์ 460 หน้า (77MB) - ปรับปรุง 01 กพ.2562

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ