การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของการรถไฟฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ระดับคะแนน 83.45