คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการ Executive Committee 

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

คณะทำงานเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการจัดตั้งบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา

คณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

 

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ