ผู้บริหาร รฟท.

ผู้บริหาร รฟท.
วันที่อัพเดต : 09/12/2564 10:15:13 AM


นายนิรุฒ มณีพันธ์

ผู้ว่าการ

02 226 4812
แฟกซ์ 02 224 0155

นายจเร รุ่งฐานีย

รองผู้ว่าการ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน

02 225 4183

นายเอก สิทธิเวคิน

รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน

02 225 3812

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์

รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน

02 225 5396

นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล

รองผู้ว่าการ กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า

02 225 3802

นายพีระเดช หนูขวัญ

รองผู้ว่าการ กลุ่มยุทธศาสตร์

02 225 3803

นายอวิรุทธ์ ทองเนตร

รองผู้ว่าการ กลุ่มอำนวยการ

02 225 3805

นายสุชีพ สุขสว่าง

รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการเดินรถ

02 225 3811

น.ส.ชุติมา วงศ์ศิวะวิลาศ

ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร

02 225 5861

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง

ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ

02 225 3813