คณะกรรมการ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท.

นายนิรุฒ  มณีพันธ์

กรรมการ และเลขานุการ

นิรุฒ  มณีพันธ์
Niruj  Maneepun
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
Governor
24 เมษายน 2563 – ปัจจุบัน

 

วันเดือนปีเกิด:    2 กรกฎาคม 2511


คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาโท  
  Master of Comparative Jurisprudence(M.C.J.), Howard University, U.S.A. ปี 2540
  Master of Laws(LL.M.), Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. ปี 2539
 • เนติบัณฑิตไทย(น.บ.ท.) สมัยที่ 45  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2535
 • ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2531

ประวัติการทำงาน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย
 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการรถไฟฯ :  ไม่มี


ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักเช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน:  ไม่มี


รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2563:  ไม่มี