คณะกรรมการ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท.

นางสาวไตรทิพย์  ศิวะกฤษณ์กุล
Trithip Sivakriskul
กรรมการรถไฟฯ
15 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน


วันเดือนปีเกิด:    15 มกราคม 2509


คุณวุฒิการศึกษา 

  • ปริญญาโท    บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี    การเงินการธนาคาร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน:   กรรมการรถไฟฯ


ประวัติการทำงาน

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
  • ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)


การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ

  • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซุปเปอร์เอนเนอยี่
  • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสไอเอสบี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการรถไฟฯ:  ไม่มี


ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักเช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน:  ไม่มี


รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2563:  ไม่มี