คณะกรรมการ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร

ประธานกรรมการ

นายจิรุตม์   วิศาลจิตร
Chirute  Visalachitra
ประธานกรรมการรถไฟฯ
15 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน


วันเดือนปีเกิด:    22 สิงหาคม 2508


คุณวุฒิการศึกษา 

  • ปริญญาโท    Master of Public Administration (P.A), National University of Sandiego, U.S.A.
  • ปริญญาตรี    รัฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน:   อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม


ประวัติการทำงาน

  • รองปลัดกระทรวงคมนาคม 
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
  • อธิบดีกรมเจ้าท่า
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
  • รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ

  •  -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการรถไฟฯ:  ไม่มี


ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักเช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน:  ไม่มี


รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2563:  ไม่มี