คณะกรรมการ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท.

นางศุกร์ศิริ  บุญญเศรษฐ์
Suksiri  Boonyasait
กรรมการรถไฟฯ
15 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน


วันเดือนปีเกิด:    1 กรกฎาคม 2509


คุณวุฒิการศึกษา 

  • ปริญญาโท    เคหะพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี    รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งปัจจุบัน:   รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ  กรมธนารักษ์


ประวัติการทำงาน

  • รองอธิบดีกรมธนารักษ์
  • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
  • ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
  •  

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ

  • -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการรถไฟฯ:  ไม่มี


ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักเช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน:  ไม่มี

 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2563:  ไม่มี