คณะกรรมการ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท.

นายอภิรัฐ  ไชยวงศ์น้อย
กรรมการรถไฟฯ


วันเดือนปีเกิด:    -


คุณวุฒิการศึกษา 

  • -

ตำแหน่งปัจจุบัน:   -


ประวัติการทำงาน

  • -

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ

  • -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการรถไฟฯ :  ไม่มี


ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักเช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน :  ไม่มี


รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2563:  ไม่มี