คณะกรรมการ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท.

นายอำนวย  ปรีมนวงศ์
Amnuay Preemonwong
กรรมการรถไฟฯ
15 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน


วันเดือนปีเกิด:    24 พฤศจิกายน 2501


คุณวุฒิการศึกษา 

  • ปริญญาโท    พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี    เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ตำแหน่งปัจจุบัน:   กรรมการรถไฟฯ


ประวัติการทำงาน

  • อธิบดีกรมธนารักษ์
  • รองปลัดกระทรวงการคลัง
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง


การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ

  • ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการรถไฟฯ:  ไม่มี


ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักเช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน:  ไม่มี


รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2563:  ไม่มี