คณะกรรมการ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท.

นายพินิจ  พัวพันธ์
Pinit  Puapan
กรรมการรถไฟฯ
15 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน

วันเดือนปีเกิด:    25 มีนาคม 2510


คุณวุฒิการศึกษา 

  • ปริญญาโท    เศรษฐศาสตร์ The London School of Economic and Political Science
  • ปริญญาตรี    เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์  Tufts University, U.S.A.

ตำแหน่งปัจจุบัน:   กรรมการรถไฟฯ


ประวัติการทำงาน

  • กรรมการ บริษัท เอ็มจี 1962 แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  • กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  •  รองประธานกรรมการ บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จำกัด
  • กรรมการ บริษัท เวลา ชะอำ เรสซิเดนเซส จำกัด


การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ

  • กรรมการ มูลนิธินาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
  • กรรมการ บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำากัด (มหาชน)
  • กรรมการ บริษัท เอ็มจี 1962 แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการรถไฟฯ :  ไม่มี


ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักเช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน:  ไม่มี


รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2563:  ไม่มี