วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565


วิสัยทัศน์

"เป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียนในปี 2570"

 

พันธกิจ

 •  การรถไฟฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

 •  การรถไฟฯ ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

 •  ตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
   

ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ของการรถไฟฯ (Core Value)

“ I A M S R T ” ประกอบด้วย

 • I ย่อมาจาก INTEGRITY ความซื่อสัตย์สุจริต

 • A ย่อมาจาก Accountability รับผิดชอบต่อหน้าที่

 • M ย่อมาจาก Mastering Professionalism มีความเชี่ยวชาญ

 • S ย่อมาจาก Service Mind & Safety มุ่งมั่นบริการ

 • R ย่อมาจาก Ready to Change พร้อมใจปรับเปลี่ยน

 • T ย่อมาจาก Teamwork ร่วมกันเป็นทีม


 ยุทธศาสตร์ (Strategic) และกลยุทธ์สำหรับ ปี พ.ศ. 2565

การวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับองค์กรของการรถไฟฯ ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix

 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางราง

 • เป้าประสงค์ 
  • เพิ่มศักยภาพด้านระบบราง โครงสร้างพื้นฐาน และรถจักรล้อเลื่อนในการรองรับความต้องการขนส่ง
  • ยกระดับคุณภาพการบริการด้านการขนส่ง     
 • กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาค
  • แผนงานที่ 1.1.1 ก่อสร้างรถไฟทางคู่
  • แผนงานที่ 1.1.2 การก่อสร้างทางสายใหม่ (2 โครงการ)
  • แผนงานที่ 1.1.3 การก่อสร้างรถไฟชานเมือง (6 โครงการ)
  • แผนงานที่ 1.1.4 การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (2 โครงการ)
  • แผนงานที่ 1.1.5 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ (EEC) (2 โครงการ)
  • แผนงานที่ 1.1.6 งานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ
  • แผนงานที่ 1.1.7 บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  • แผนงานที่ 1.1.8 การติดตั้งระบบ ATP บนสถานีและบนขบวนรถ
 • กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการบริหารจัดการรถจักรล้อเลื่อนให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
  • แผนงานที่ 1.2.1 การจัดหารถจักรและล้อเลื่อนเพิ่มเติม
  • แผนงานที่ 1.2.2 ปรับปรุง/ดัดแปลงรถจักรและล้อเลื่อน
 • กลยุทธ์ที่ 1.3 การปรับระเบียบและแนวทางการจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพื้นฐานและรถจักรล้อเลื่อน 
  • แผนงานที่ 1.3.1 การปรับระเบียบและแนวทางการจัดซื้อ-จัดหาเพื่อส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถทางรางและรถจักรล้อเลื่อน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย

 • เป้าประสงค์ 
  • เพื่อเพิ่มรายได้จากธุรกิจหลัก (Core) 
  • เพื่อเพิ่มรายได้จากธุรกิจเสริม (Non-core)
  •  ปรับปรุงการบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายขององค์กร    
 • กลยุทธ์ที่ 2.1 การเพิ่มรายได้โดยสารจาก Feeder และปรับราคา
  • แผนงานที่ 2.1.1 เพิ่มขบวนรถไฟ (Feeder) เชื่อมต่อสายสีแดง
  • แผนงานที่ 2.1.2 การกำหนดราคาค่าโดยสารที่เป็นธรรม
 • กลยุทธ์ที่ 2.2 ขยายศักยภาพการขนส่งสินค้าทางรถไฟ
  • แผนงานที่ 2.2.1 การเพิ่มความถี่ขบวนรถสินค้าเส้น ICD-แหลมฉบัง
  • แผนงานที่ 2.2.2 พัฒนา Container yard 
  • แผนงานที่ 2.2.3 พัฒนาการขนส่งสินค้ากับกับลูกค้าปัจจุบันและขยายลูกค้ารายใหม่
  • แผนงานที่ 2.2.4 พัฒนาย่านขนถ่ายสินค้าสถานีรถไฟนาทาเป็น One Stop Service
 • กลยุทธ์ที่ 2.3 ขยายศักยภาพการขนส่งหีบห่อวัตถุ
  • แผนงานที่ 2.3.1 การทำการตลาดเชิงรุกของธุรกิจขนส่งหีบห่อวัตถุ
  • แผนงานที่ 2.3.2 การปรับค่าระวางบริการขนส่งทั้งน้ำหนักและขนาด
  • แผนงานที่ 2.3.3 การปรับแก้ระเบียบเพื่อสนับสนุนการขนส่งหีบห่อวัตถุ
  • แผนงานที่ 2.3.4 การพัฒนาระบบ IT เพื่อรองรับการขนส่งหีบห่อวัตถุ
  • แผนงานที่ 2.3.5 ปรับปรุง/ดัดแปลงรถจักรและล้อเลื่อน บพห.
  • แผนงานที่ 2.3.6 ปรับปรุงกระบวนการขนส่งหีบห่อวัตถุและพัฒนา Parcel Hub 
 • กลยุทธ์ที่ 2.4 การเพิ่มรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว
  • แผนงานที่ 2.4.1 การพัฒนาแพ็กเกจการท่องเที่ยว
  • แผนงานที่ 2.4.2 ปรับปรุง/ดัดแปลงรถจักรและล้อเลื่อนเพื่อการท่องเที่ยว
 • กลยุทธ์ที่ 2.5 การเพิ่มรายได้จากธุรกิจ Non-core
  • แผนงานที่ 2.5.1 การพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อสำหรับสินค้า OTOP
  • แผนงานที่ 2.5.2 การถ่ายโอนสัญญาบริหารที่ดินให้บริษัทลูกเพื่อสร้างรายได้
  • แผนงานที่ 2.5.3 การพัฒนาศูนย์ฝึกสู่การเป็นสถาบันฝึกอบรมระบบราง (Enhance Training Institute)
 • กลยุทธ์ที่ 2.6 การลดค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าซ่อมบำรุงฯ และการดำเนินงาน
  • แผนงานที่ 2.6.1 การลดค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านค่าล่วงเวลาและค่าทำงานวันหยุด
  • แผนงานที่ 2.6.2 ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature)
  • แผนงานที่ 2.6.3 การพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมของการดำเนินการซ่อมบำรุงฯ เพื่อลดค่าใช้จ่าย
 • กลยุทธ์ที่ 2.7 การพัฒนาสู่การเป็น Platform owner
  • แผนงานที่2.7.1 การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อประเมินศักยภาพการเดินรถโดยสารและการขนส่งสินค้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การขับเคลื่อน และการยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน

 • เป้าประสงค์ 
  • ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  • พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มทักษะด้านการตลาดเชิงรุกและนวัตกรรม   
 • กลยุทธ์ที่ 3.1 ปฏิรูปกระบวนการดำเนินงานสู่ดิจิทัล (Digital transformation)
  • แผนงานที่ 3.1.1 การพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี (FMIS)
  • แผนงานที่ 3.1.2 งานจ้างพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟและจัดการงานขนส่งสินค้า (Train Tracking and Freight Management System)
  •  แผนงานที่ 3.1.3 พัฒนาสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (EA) แผนดิจิทัล
  • แผนงานที่ 3.1.4 ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษาทาง (TMMS)
  • แผนงานที่ 3.1.5 การพัฒนาระบบ IT เพื่อรองรับการขนส่งหีบห่อวัตถุ
  • แผนงานที่ 3.1.6 ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature)
  • แผนงานที่ 3.1.7 พัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (GIS)
  • แผนงานที่ 3.1.8 ติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม
  • แผนงานที่ 3.1.9 พัฒนาระบบ CMMS ระยะที่ 2
  • แผนงานที่ 3.1.10 บูรณาการฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (BI)
  • แผนงานที่ 3.1.11 พัฒนาและ Implement ระบบ HRIS
 • กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาองค์กรเพื่อสร้างนวัตกรรม (Innovation)
  • แผนงานที่ 3.2.1 การสร้างทีมผู้รับผิดชอบด้านพัฒนานวัตกรรม 
  • แผนงานที่ 3.2.2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านนวัตกรรม 
  • แผนงานที่ 3.2.3 การร่วมมือกับกรมการขนส่งทางรางเพื่อพัฒนารถจักรไฟฟ้า (EV)
  • แผนงานที่ 3.2.4 การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยลาดกระบังฯ เพื่อพัฒนารถ EV
 • กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล (Productivity)
  • แผนงานที่ 3.3.1 การยกระดับความเชี่ยวชาญและศักยภาพบุคลากร สู่การเป็นผู้ให้บริการ
   ระบบรางชั้นนำในอาเซียน (Enhancement of Expertise)
  • แผนงานที่ 3.3.2 การศึกษาและพิจารณาแนวทางการจัดตั้งบริษัทลูกด้านการเดินรถ
   และซ่อมบำรุงฯ ให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับเอกชน

 


กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายสำหรับวิสัยทัศน์ไว้ 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 แผนที่กลยุทธ์(Strategy Map) ของการรถไฟฯ ในปี พ.ศ. 2565

การรถไฟฯ ได้มีการจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ภายใต้ระบบ Balanced Scorecard (BSC) เพื่อแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยมีการกำหนด กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ ที่สอดรับ ยุทธศาสตร์ ใน 4 ด้าน ประกอบไปด้วย (1) ด้านการเงิน (Finance) (2) ด้านลูกค้า (Customer) (3) ด้าน กระบวนการระบบงานภายใน (Internal Process) และ (4) ด้านความสามารถขององค์กร (Organizational Capacity) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย 2565 (ขนาดไฟล์ 534 KB)

สถานีกลางบางซื่อ