นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส

นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ


ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69 / 2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รวมทั้งคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ โดยถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ รวมทั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )

การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสขึ้น โดยให้ถือเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อการบริหารงานโดยมีคุณธรรมและ ความโปร่งใส เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่ง อื่นๆ อย่างทั่วถึง

 


นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีดังนี้

๑.นโยบายด้านการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ

๑.๑ ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ในเรื่องความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในทุกกระบวนงาน
๑.๒ ผู้บริหารทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลการตัดสินใจด้านการบริหารงาน
๑.๓ ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่สื่อสารนโยบาย และข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงาน ให้พนักงานและลูกจ้างเฉพาะงานในสังกัดเข้าใจตรงกัน
๑.๔ พนักงานและลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ต้องยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานและลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด
๑.๔.๑ ประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ มีค่านิยมหลัก อันได้แก่

     (๑) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     (๒) ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม 
     (๓) มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
     (๔) ยึดถือประโยชน์ชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
     (๕) ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
     (๖) ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
     (๗) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
     (๘) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
     (๙) ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณของการเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ดี

๒.นโยบายด้านการให้บริการที่โปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบแนวปฏิบัติ

๒.๑ มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน / คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๒.๒ สำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 
๒.๓ ปฏิบัติงานต่อผู้มาใช้บริการ / ผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเสมอภาคกัน 
๒.๔ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการเพื่อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 
๒.๕ มีระบบการป้องกันหรือตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

๓. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แนวปฏิบัติ

๓.๑ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๓.๒ มีเว็บไซต์ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ ให้ประชาชนได้สืบค้นข้อมูลและเข้าตรวจดูได้ 
๓.๓ มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ 

๔. นโยบายด้านการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน แนวปฏิบัติ

๔.๑ มีหน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และการร้องเรียนเรื่องทั่วไป 
๔.๒ มีขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการต่อข้อร้องเรียน 
๔.๓ สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

๕. นโยบายด้านการมีส่วนร่วม แนวปฏิบัติ

๕.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น / การจัดทำแผน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดำเนินโครงการต่างๆ 
๕.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามโครงการ 
๕.๓ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล 
๕.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาโครงการ 

๖. นโยบายด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน แนวปฏิบัติ

๖.๑ กำหนดให้มีแผนงาน /กลไกการตรวจสอบ การควบคุมภายใน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและบริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๖.๒ มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อไม่ให้ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน
๖.๓ มีการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๖.๔ มีการรวมกลุ่มกันของบุคลากรในหน่วยงานเป็นเครือข่ายช่วยป้องกันการทุจริตในองค์กรและเป็นการสร้างความโปร่งใสในการทำงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

สถานีกลางบางซื่อ