วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

 


วิสัยทัศน์

"เป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียนในปี 2570"

 

พันธกิจ

 •  ขยายขีดความสามารถในการบริการทางราง และการดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการขนส่ง

 •  บูรณาการการเชื่อมต่ออย่างครบวงจรและครอบคลุม ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศจากต้นทางสู่ปลายทาง

 •  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการทำธุรกิจเชิงรุก และการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

 •  ส่งเสริมการกระจายความเจริญ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านบริการขนส่งขั้นพื้นฐานแก่ประเทศ สถาบันและสังคม

 •  ประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

 

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางราง

 • กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาค
  • แผนงานที่ 1.1.1 ก่อสร้างรถไฟทางคู่
  • แผนงานที่ 1.1.2 การก่อสร้างทางสายใหม่
  • แผนงานที่ 1.1.3 การก่อสร้างรถไฟชานเมือง
  • แผนงานที่ 1.1.4 การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
  • แผนงานที่ 1.1.5 การก่อสร้างรถไฟเดินรถด้วยระบบไฟฟ้า
  • แผนงานที่ 1.1.6 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับแผนงานย่อยภายใต้แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 • กลยุทธ์ที่ 1.2 การเพิ่มจำนวนของรถจักร และล้อเลื่อนให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
  • แผนงานที่ 1.2.1 จัดหารถจักรและล้อเลื่อน
  • แผนงานที่ 1.2.2 ปรับปรุง/ดัดแปลงรถจักรและล้อเลื่อน
  • แผนงานที่ 1.2.3 การผลิตรถสินค้า/รถโดยสารภายในประเทศ
 • กลยุทธ์ที่ 1.3 การพัฒนาระบบอาณัติสัญญาณ
  • แผนงานที่ 1.3.1 แผนงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ
 • กลยุทธ์ที่ 1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา
  • แผนงานที่ 1.4.1 บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  • แผนงานที่ 1.4.2 ก่อสร้างโรงซ่อมบำรุง 
 • กลยุทธ์ที่ 1.5 การสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
  • แผนงานที่ 1.5.1 แก้ไข/ขจัดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
  • แผนงานที่ 1.5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการกู้ภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย

 • กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในธุรกิจหลัก
  • แผนงานที่ 2.1.1 ศึกษาการบริหารจัดการเดินรถทั้งระบบรวมทั้งต้นทุนและค่าโดยสาร
  • แผนงานที่ 2.1.2 การเพิ่มรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งห่อวัตถุ
  • แผนงานที่ 2.1.3 การเพิ่มรายได้จากการให้เช่าพื้นที่บริเวณสถานี และการโฆษณาบนขบวนรถ
  • แผนงานที่ 2.1.4 การเพิ่มรายได้จากการขนส่งสินค้า
 • กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีใหญ่
  • แผนงานที่ 2.2.1 การพัฒนาและต่อสัญญาพื้นที่รอบสถานีใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท)
 • กลยุทธ์ที่ 2.3 การศึกษาและพัฒนาธุรกิจใหม่
  • แผนงานที่ 2.3.1 การศึกษาและพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มรายได้
 • กลยุทธ์ที่ 2.4 การลดค่าใช้จ่าย
  • แผนงานที่ 2.4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ EBITDA เป็นค่าบวก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การขับเคลื่อน และการยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน

 • กลยุทธ์ที่ 3.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยง และสนับสนุนการตัดสินใจส่งเสริมการปฏิบัติงาน
  • แผนงานที่ 3.1.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ
  • แผนงานที่ 3.1.2 การพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิตัล
 • กลยุทธ์ที่ 3.2 การบริหาร และพัฒนาองค์กร
  • แผนงานที่ 3.2.1 การจัดตั้งบริษัทลูกตามมติคณะรัฐมนตรี
  • แผนงานที่ 3.2.2 การพัฒนาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง
 • กลยุทธ์ที่ 3.3 การบริหาร และพัฒนาบุคลากร
  • แผนงานที่ 3.3.1 การบริหารทรัพยากรบุคลากร (HRM)
  • แผนงานที่ 3.3.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายสำหรับวิสัยทัศน์ไว้ 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ ( Objectives ) ของแผนวิสาหกิจการรถไฟฯ พ.ศ. 2560-2564
 

      1.เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งทางรางที่ทันสมัยและการบริหารจัดการที่ดีส่งเสริมการแข่งขันของประเทศภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

      2.เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานของการรถไฟฯ ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจรอง รวมทั้งมีการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

      3.เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรและบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบราง อันจะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของการรถไฟฯ ในระยะยาว

      4.เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ของการรถไฟฯ ในการผลักดันวิสัยทัศน์การรถไฟฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

      5.เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเชื่อมโยงอย่างบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

แนวทางขับเคลื่อนแผน 
 

                    ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์วัดจากตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ของการดำเนินธุรกิจหลัก (Core Business) และไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Non-core Business) ซึ่งวัดได้จากกระบวนการปฏิบัติการ (Production process) และกระบวนการบริการ (Service process) โดยตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์มีเป้าหมายที่ท าให้ EBIDA มีค่าเป็นบวก ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ที่ขับเคลื่อนแผนจะมีหน้าที่ติดตาม (Monitoring) และปรับปรุงแก้ไข ปัญหาอุปสรรคเพื่อให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ควรมี อำนาจในการให้คุณให้โทษที่ผูกโยงกับการให้ผลตอบแทนตามหลักการ Gainsharing และจัดสรรผลตอบแทน ตามน้ าหนักสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรองผู้ว่าการฯ ทั้งนี้ การติดตามและปรับปรุงแผน ยุทธศาสตร์สามารถดำเนินการได้หลายรอบจนกว่าจะเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้คือ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย EBIDA เป็นบวก และเพิ่มสัดส่วนปริมาณการขนส่งทางราง

 

สรุปความแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แยกตามฝ่าย/สำนักงาน ได้ดังนี้

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย 2564 (ขนาดไฟล์ 534 KB)