รางวัลแห่งปี 2562

การรถไฟแห่งประเทศไทยขึ้นรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 “พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล” ประเภทรางวัล ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย นำโดยนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานรถไฟฯ เข้าร่วมรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประเภทความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่นด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ การรถไฟแห่งประเทศไทย) จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ได้มีการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น หรือ SOE Award อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมงานจากรัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีตลอดมา โดยการจัดงานในปีนี้ ภายใต้แนวคิด "พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล" ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

สำหรับผลรางวัล SOE Award ประจำปี 2562 ทั้ง 10 ประเภทรางวัล มีดังนี้
1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
3. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น
4. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น
5. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น
6. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
7. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น
8. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น 
9. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล
10. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2562

 รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งของความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของพนักงานการรถไฟฯ ทุกคน โดยการรถไฟฯ ยังคงมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็น ศูนย์กลางการขนส่งทางรางในภูมิภาค

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ