รางวัลแห่งปี 2561

การรถไฟฯ รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประเภทสถานีรถไฟ ประจำปี 2561

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2561 การบริการประชาชนได้รับ “ความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และมาตรฐานในการพัฒนายกระดับการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

         วันนี้ (27 กันยายน 2561) ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยนายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นผู้แทนการรถไฟฯ เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) จากสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก

         การรถไฟฯ ได้รับการคัดเลือกสถานีรถไฟที่ได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2561 GECC จำนวน 8 สถานี ประกอบด้วย สถานีฉะเชิงเทรา สถานีเชียงใหม่ สถานีบุรีรัยม์ สถานีหัวหิน สถานีชุมทางทุ่งส่ง สถานีนครราชสีมา สถานีลพบุรี และสถานีอยุธยา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกมีระยะในการรับรองเป็นเวลา 3 ปี (ปี 2561-2564) โดยแสดงให้ถึงการมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุงและรักษามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามมาตรฐาน GECC เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ สอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

         สำหรับพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC กำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของหน่วยงานรัฐที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ในปีถัดไป การรถไฟฯ มีแผนที่จะขอการรับรองมาตรฐานการให้บริการของสถานีรถไฟเพิ่มขึ้นอีก เพื่อยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการให้บริการให้กับประชาชน ให้ได้รับความสะดวกสูงสุด

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ