รางวัลแห่งปี 2561

การรถไฟแห่งประเทศไทยขึ้นรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภท รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร

       ช่วงเย็นของวันที่ 24 สิงหาคม 2561 การรถไฟแห่งประเทศไทย นำโดยนายกุลิส สมบัติศิริ ประธานกรรมการรถไฟ นาวาอากาศเอกธนากร พีระพันธุ์ กรรมการ นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และนางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานรถไฟฯ เข้าร่วมรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ การรถไฟแห่งประเทศไทย) จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์

         สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่รัฐวิสาหกิจ ในการเผยแพร่ผลงานของรัฐวิสาหกิจให้สาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยในปี 2560 คณะกรรมการตัดสินรางวัลได้กำหนดประเภทรางวัลไว้ 10 ประเภท คือ

         1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

         2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น

         3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

         4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น

         5. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น

         6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น

         7. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (CSR)

         8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านนวัตกรรม และด้านความคิดสร้างสรรค์

         9. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น

         10. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ

         10.1 รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร

         10.2 รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (Collaboration)

         ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ ประเภทดีเด่น และประเภทเชิดชูเกียรติ

         รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งของความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของพนักงานการรถไฟฯ ทุกคน โดยการรถไฟฯ ยังคงมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็น ศูนย์กลางการขนส่งทางรางในภูมิภาค 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email