รางวัลแห่งปี 2560

การรถไฟฯ รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประเภทสถานีรถไฟ ประจำปี 2560

        การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2560 การบริการประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และมาตรฐานในการพัฒนา ยกระดับการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก บ่ายวานนี้ (21 กันยายน 2560) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ นายอารยะ ปิณฑะดิษ ผู้อำนวยฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC –) จากสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก นายทนงศักดิ์ฯ กล่าวว่า การรถไฟฯ ได้รับการคัดเลือกสถานีรถไฟที่ได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2560 GECC จำนวน 3 สถานี ประกอบด้วย สถานีชุมพร สถานีบ้านปิน และสถานีศิลาอาสน์ ซึ่งให้การรับรองมีระยะเวลา 3 ปี (ปี 2560-2563) โดยสถานีรถไฟชุมพรได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานีระดับดีเด่น เนื่องจากได้มีการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการสอดคล้องกับความต้องการ ได้แก่ น้ำดื่ม หนังสือ โทรทัศน์ เก้าอี้นั่งพักรอ ที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ และ WiFi ให้ผู้รับบริการฟรี โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นผู้พิการ (มีจุดจอดรถสำหรับผู้พิการ มีทางลาดสำหรับรถเข็น มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ) และมีจุดประชาสัมพันธ์ เป็นจุดแรกรับให้คำแนะนำประชาชน คัดกรองเรื่องเพื่อให้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ในช่วงระหว่าง 16.00 น. – 24.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เดินใช้ไมโครโฟนไร้สายให้คำแนะนำผู้โดยสารเพิ่มอีก 1 คน และจัดพนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสารเพิ่มอีก 1 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอยนอกจากนี้สถานีรถไฟชุมพรยังเป็นสถานีรถไฟที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานีรถไฟตามโครงการ Smart Station ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งการจะได้รับมาตรฐาน Smart Station ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งในด้านบุคลากร สถานที่ทำการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ มีระบบการให้บริการแบบ Service mind มีการทักทายผู้มาใช้บริการและให้ความช่วยเหลือผู้มาใช้บริการด้วยความเต็มใจ พัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

        สำหรับพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของหน่วยงานรัฐที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยในปี 2560 นี้ มีหน่วยงานที่ขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 320 ศูนย์ ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 242 ศูนย์ ทั้งนี้ในปีถัดไป การรถไฟฯ มีแผนที่จะขอการรับรองมาตรฐานการให้บริการของสถานีรถไฟเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 8 สถานี เพื่อยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการให้บริการให้กับประชาชน ให้ได้รับความสะดวกสูงสุด

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ