คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและอนุกรรมการ - ปรับปรุง 22/02/2022

 

ลำดับ

ข้อมูล

ประเภทเอกสาร

ดาวน์โหลด

1
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ดาวน์โหลด
2
คณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด
3
คณะอนุกรรมการ Executive Committee
ดาวน์โหลด
4
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
 
ดาวน์โหลด
5
คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด
6
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย
 
ดาวน์โหลด
7
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด
8
คณะทำงานเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการจัดตั้งบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด
 
ดาวน์โหลด
9
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา
 
ดาวน์โหลด
10
คณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 
ดาวน์โหลด

 

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

สถานีกลางบางซื่อ