สถานะการเดินรถ (ช่วง Covid-19 ระบาด)

สถานะการเดินรถ (ช่วง Covid-19 ระบาด)

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 27 มกราคม 2564


การรถไฟฯ ปรับการให้บริการขบวนรถเชิงสังคมเส้นทางสายใต้เพิ่ม 2 ขบวน ดังนี้  ขบวนรถรวมที่  489/490   สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม - สุราษฎร์ธานี เริ่มตั้งแต่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป


การรถไฟฯ ประกาศปรับการให้บริการขบวนรถเชิงสังคมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเดินทางช่วงสถานการณ์ โควิด - 19 เริ่ม 26 มกราคมนี้ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีนโยบายขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยง หรือชะลอการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ การรถไฟฯ จึงต้องปรับการให้บริการเดินรถใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ ศบค. โดยมีการงดการให้บริการขบวนรถเชิงสังคม ได้แก่ ขบวนรถธรรมดา ขบวนรถท้องถิ่น และขบวนรถชานเมืองที่ไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน จำนวน 71 ขบวน ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนการให้บริการการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน โดยพิจารณางดเดินรถเฉพาะเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการน้อย หรือเป็นขบวนรถที่มีความจำเป็นไม่มากต่อประชาชนและไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน โดยการรถไฟฯ ยังมีขบวนรถโดยสารให้บริการรองรับการเดินทางของประชาชนในทุกเส้นทางอย่างครบถ้วน 

อีกทั้งการรถไฟฯ ยังได้มีการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม  กรมการขนส่งทางราง และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชันไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ สามารถกรอกข้อมูลการเดินทางแทนได้ สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

สำหรับขบวนรถเชิงสังคมที่งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ประกอบด้วย

สายเหนือ จำนวน  13 ขบวน 
- ขบวนรถธรรมดาที่  207/208   กรุงเทพ – นครสวรรค์ - กรุงเทพ
- ขบวนรถธรรมดาที่  209/210   กรุงเทพ – บ้านตาคลี - กรุงเทพ
- ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212   กรุงเทพ – ตะพานหิน - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่  303/304   กรุงเทพ – ลพบุรี - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่  317/318   กรุงเทพ – ลพบุรี - กรุงเทพ
- ขบวนรถท้องถิ่นที่  401/402   ลพบุรี – พิษณุโลก - ลพบุรี
- ขบวนรถท้องถิ่นที่  409        อยุธยา - ลพบุรี

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18 ขบวน 
- ขบวนรถธรรมดาที่  233/234   กรุงเทพ – สุรินทร์ - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340   กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ
- ขบวนรถท้องถิ่นที่  417/416   นครราชสีมา – อุดรธานี - นครราชสีมา
- ขบวนรถท้องถิ่นที่  419/420   นครราชสีมา – อุบลราชธานี - ลำชี
- ขบวนรถท้องถิ่นที่  423/424   ลำชี – สำโรงทาบ - นครราชสีมา
- ขบวนรถท้องถิ่นที่  427/428   นครราชสีมา – อุบลราชธานี - นครราชสีมา
-ขบวนรถท้องถิ่นที่  433/434   ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย
- ขบวนรถท้องถิ่นที่  437/438   ชุมทางแก่งคอย – ลำนารายณ์ – ชุมทางแก่งคอย
ขบวนรถท้องถิ่นที่  439/440   ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่  - ชุมทางแก่งคอย

สายใต้ จำนวน 26 ขบวน 
- ขบวนรถชานเมืองที่ 471-480 ธนบุรี - ศาลายา - ธนบุรี
- ขบวนรถชานเมืองที่ 355(1)/356(1) ธนบุรี - ศาลายา - ชุมทางบางซื่อ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 355(2)/356(2) ชุมทางบางซื่อ - ศาลายา - ชุมทางบางซื่อ
- ขบวนรถธรรมดาที่  251/252   ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ - ธนบุรี
- ขบวนรถธรรมดาที่  259/260   ธนบุรี – น้ำตก - ธนบุรี
- ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262   กรุงเทพ – หัวหิน - กรุงเทพ
- ขบวนรถท้องถิ่นที่  455/456  นครศรีธรรมราช – ยะลา - นครศรีธรรมราช
- ขบวนรถรวมที่  485/486   ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก – ชุมทางหนองปลาดุก
- ขบวนรถรวมที่  489/490   สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม - สุราษฎร์ธานี (เปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เดิมประกาศงดให้บริการ)

**ขบวน355/356 เปลี่ยนสถานีต้นทาง และปลายทาง เดิมที่สถานีสุพรรณบุรี เป็นที่สถานีชุมทางหนองปลาดุก

สายตะวันออก จำนวน 14 ขบวน 
- ขบวนรถธรรมดาที่  275/276   กรุงเทพ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพ
- ขบวนรถธรรมดาที่  277/278   กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ
- ขบวนรถธรรมดาที่  279/280   กรุงเทพ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพ
- ขบวนรถธรรมดาที่  281/282   กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่  367/368   กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่  379/380   กรุงเทพ - หัวตะเข้ - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่  389/390   กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ

**ขบวน 283/284 เปลี่ยนสถานีต้นทาง และปลายทาง เดิมสถานีบ้านพลูตาหลวง เป็นที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา


การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยว จำนวน 12 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 และขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 30 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้โดยสารสามารถนำตั๋วโดยสารมาติดต่อขอรับเงินคืนได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษทุกสถานีทั่วประเทศ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ ศบค. เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ประกอบด้วย

           ขบวนรถท่องเที่ยวที่งดเดิน (จำนวน 12 ขบวน)

           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 997/998 กรุงเทพ – พลูตาหลวง – กรุงเทพ
           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 909/910 กรุงเทพ – น้ำตก – กรุงเทพ
           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 911/912 กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพ
           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 915/916 กาญจนบุรี – น้ำตก – กาญจนบุรี
           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 921/926 กรุงเทพ – โคกสลุง - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ
           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 923/928 กรุงเทพ – โคกสลุง - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ (เที่ยว 2)

           ขบวนรถเชิงพาณิชย์ที่งดเดินในเส้นทางสายเหนือ สายอีสาน และสายใต้ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งสิ้น 30 ขบวน ได้แก่

           สายเหนือ (8 ขบวน)

           ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9/10 (อุตราวิถี)   กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนที่ 51/52                       กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 107/108                     กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 109/102                     กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ

           สายอีสาน (12 ขบวน)

           ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23/24 (อีสานวัตนา)      กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25/26 (อีสานมรรคา)     กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนที่ 71/72                                กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนที่ 75/76                                กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 139/140                              กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 145/146                              กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

           สายใต้ (10 ขบวน)

           ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 (ทักษิณารัถย์)     กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39/40             กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43/44             กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนที่ 83/84                                กรุงเทพ – ตรัง –กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 175/176                              ชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโกลก – ชุมทางหาดใหญ่

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย