สถานะการเดินรถ (ช่วง Covid-19 ระบาด)

สถานะการเดินรถ (ช่วง Covid-19 ระบาด)

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 1 มีนาคม 2564

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอแจ้งปรับเพิ่มการให้บริการเดินรถตามแนวทางการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อรองรับความต้องการของใช้บริการที่มีเพิ่มขึ้น โดยมีการเปิดให้บริการเดินขบวนรถชานเมืองเพิ่มอีก 14 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

รถชานเมืองสายตะวันออก  
ขบวน 275/276 กรุงเทพ-อรัญประเทศ-กรุงเทพ 
ขบวน 283/284 กรุงเทพ-พลูตาหลวง-กรุงเทพ

สายเหนือ
ขบวน 209/210 กรุงเทพ-บ้านตาคลี-กรุงเทพ 
ขบวน 317/318 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ
ขบวน 303/304 อยุธยา-ลพบุรี-อยุธยา

สายใต้
ขบวน 259/260 ธนบุรี-น้ำตก-ธนบุรี
ขบวน 251/252 ธนบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ธนบุรี

**ก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่สถานีต้นทาง หรือ โทร 1690 การรถไฟฯ เพิ่มขบวนรถเชิงสังคม ตามแนวทางการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศบค. เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อดำเนินการตามแนวทางการผ่อนปรนนโยบายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ การรถไฟฯ พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเชิงสังคมเพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางเส้นทางใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้

สายเหนือ จำนวน 9 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

- ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208 กรุงเทพ – นครสวรรค์ – กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น อยุธยา - นครสวรรค์ - อยุธยา
- ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ – ตะพานหิน - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 303 กรุงเทพ – ลพบุรี เปลี่ยนเป็น อยุธยา – ลพบุรี (ทุกวัน)
- ขบวนรถชานเมืองที่ 318 ลพบุรี – กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น อยุธยา – กรุงเทพ (ทุกวัน)
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี – พิษณุโลก – ลพบุรี
- ขบวนรถธรรมดาที่ 210 บ้านตาคลี – กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น ลพบุรี - อยุธยา

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

- ขบวนรถชานเมืองที่ 339 กรุงเทพ – แก่งคอย เปลี่ยนเป็น กรุงเทพ – อยุธยา (ทุกวัน)
 - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย
 

เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่ 28 มกราคม 2564 จำนวน 6 ขบวน

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419/420 นครราชสีมา – อุบลราชธานี - ลำชี
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423/424 ลำชี – สำโรงทาบ - นครราชสีมา
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – นครราชสีมา

 

สายใต้ จำนวน 2 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

- ขบวนรถรวมที่ 485/486 ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก – ชุมทางหนองปลาดุก เปลี่ยนเป็นกาญจนบุรี – น้ำตก - กาญจนบุรี

เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม จำนวน 2 ขบวน
- ขบวนรถรวมที่ 489/490 สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม - สุราษฎร์ธานี

 

สายตะวันออก จำนวน 4 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

- ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ
- ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น กรุงเทพ – อรัญประเทศ - กรุงเทพ


การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยว จำนวน 12 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 และขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 30 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้โดยสารสามารถนำตั๋วโดยสารมาติดต่อขอรับเงินคืนได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษทุกสถานีทั่วประเทศ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ ศบค. เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ประกอบด้วย

           ขบวนรถท่องเที่ยวที่งดเดิน (จำนวน 12 ขบวน)

           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 997/998 กรุงเทพ – พลูตาหลวง – กรุงเทพ
           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 909/910 กรุงเทพ – น้ำตก – กรุงเทพ
           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 911/912 กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพ
           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 915/916 กาญจนบุรี – น้ำตก – กาญจนบุรี
           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 921/926 กรุงเทพ – โคกสลุง - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ
           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 923/928 กรุงเทพ – โคกสลุง - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ (เที่ยว 2)

           ขบวนรถเชิงพาณิชย์ที่งดเดินในเส้นทางสายเหนือ สายอีสาน และสายใต้ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งสิ้น 30 ขบวน ได้แก่

           สายเหนือ (8 ขบวน)

           ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9/10 (อุตราวิถี)   กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนที่ 51/52                       กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 107/108                     กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 109/102                     กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ

           สายอีสาน (12 ขบวน)

           ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23/24 (อีสานวัตนา)      กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25/26 (อีสานมรรคา)     กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนที่ 71/72                                กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนที่ 75/76                                กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 139/140                              กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 145/146                              กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

           สายใต้ (10 ขบวน)

           ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 (ทักษิณารัถย์)     กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39/40             กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43/44             กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนที่ 83/84                                กรุงเทพ – ตรัง –กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 175/176                              ชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโกลก – ชุมทางหาดใหญ่


สรุปภาพรวมการให้บริการขบวนรถทุกเส้นทาง ช่วงสถานะการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ 
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 04 มีนาคม 2564

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย