ประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อ แปลง A การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเสนอความเห็นในร่างประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอ ร่วมทุน โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อ แปลง A ระหว่างวันที่  18 - 22 มีนาคม 2562 (5 วัน) ในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email: megaproject.srt@gmail.com หรือลายลักษณ์อักษรถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร(ร่าง) ประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน