ด้านการเดินรถ

สรุปประเด็นข้อวิจารณ์และข้อพิจารณางานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์

ตามที่การรถไฟฯ ได้นำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของการรถไฟฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์จากผู้ที่ให้ความสนใจ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีผู้วิจารณ์ต่อร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว จำนวน 8 ราย โดยการถไฟฯ ได้ปรับปรุงร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (ฉบับปรับปรุงทาง) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และได้นำ TOR ออกประกาศประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

 คลิกเพื่อแสดงข้อมูลประกาศ 

 ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างฯ จึงได้สรุปประเด็นขัอวิจารณ์และข้อพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ลงในระบบงานฯ ที่เว็บไซต์แล้ว 
(ชื่อไฟล์ 60651464critic.pdf) คลิกเพื่อแสดงข้อมูล

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email