ข่าวประจำวัน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
         - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2562  ดาวน์โหลด PDF File
         - ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  ดาวน์โหลด PDF File


อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย จะพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามที่จะได้มีการตกลงกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย และความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและใบรับรองคุณสมบัติของตนเอง และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการบุคคล  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 ถนนรองเมือง  เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรสายตรง 02-220-4481 หรือ 02-621-8701 ต่อ 5254 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครและใบรับรองคุณสมบัติของตนเองได้ที่  www.railway.co.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  27  ธันวาคม  2562    

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ