กิจกรรม รฟท.

รฟท. เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ร่วมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ย่านมักกะสัน

          วันนี้ (5 กันยายน 2560) เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการทบทวนเพื่อศึกษาเพิ่มเติมผลการศึกษาความเหมาะสมด้านธุรกิจ และการลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ย่านมักกะสัน ของการรถไฟฯ ตามพระราชบัญญัติให้เอกชนเข้าร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยมีนางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ การรถไฟฯ เป็นประธานเปิดการประชุม การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ รูปแบบการก่อสร้าง และประโยชน์ของโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย โรงงานรถไฟมักกะสัน สมาคมสถาปนิกสยาม ศูนย์บริการสาธารณสุข สถาบันการศึกษา สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานเขต ชุมชนเขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตสวนหลวง และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น จำนวนกว่า 200 คน

          โครงการทบทวนเพื่อศึกษาเพิ่มเติมผลการศึกษาความเหมาะสมด้านธรุกิจ และการลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ย่านมักกะสัน ดำเนินการตามมติคณะกรรมการรถไฟฯ ครั้งที่ 21/2559 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เห็นชอบให้การรถไฟแหงประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาบริเวณพื้นที่ย่านมักกะสัน ประกอบกับมติของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 มอบหมายให้การรถไฟฯ เร่งดำเนินการในการพัฒนาที่ดินย่านมักกะสันของการรถไฟฯ โดยกำหนดให้มีแผนดำเนินงาน และบริหารจัดการรายได้จากการพัฒนาย่านมักกะสัน ให้สามารถสร้างรายได้สู่การเป็นองค์กรชั้นนำ สามารถเพิ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

          สำหรับแผนการพัฒนาพื้นที่มักกะสันนั้น มีขอบเขตการดำเนินการเบื้องต้นอาทิ การศึกษาสำรวจ รวบรวม ข้อมูลพื้นฐานทางด้านกายภาพปัจจุบันและการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่ย่านมักกะสัน รวมถึงการศึกษาความเหมาะสมด้านการตลาด ส่วนด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในการพัฒนานั้น จะเน้นรูปแบบสมาร์ทซิตี้ มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า การคมนาคม ทั้งทางน้ำ ทางราง ทางบก เพื่อความพร้อมในการพัฒนาที่ดินมักกะสันให้เป็น อีอีซี เกตเวย์ เต็มรูปแบบ การออกแบบดังกล่าวเป็นการศึกษาเบื้องต้น เพื่อศึกษาทบทวนและเพิ่มเติมรูปแบบให้สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน และโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต พื้นที่ดังกล่าวสามารถพัฒนาไปในรูปแบบใดได้บ้าง ทั้งนี้ผลการศึกษาดังกล่าวคาดว่าจะสามารถรวบรวมข้อคิดเห็นการประชุม ภายในเดือนตุลาคมนี้

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email