ข่าวสาร CG/CSR ACTIVITY

สถานีลพบุรี ประตูสู่อารยธรรม ศิลปกรรมหลายสมัย มาถ่ายรูปกันได้นะครับ

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ และ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมจัดทำโครงการ STATION Y เพื่อให้สถานีรถไฟเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟต้นแบบ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีบ้านปิน  สถานีชุมพร สถานีบุรีรัมย์ และสถานีลพบุรี โดยได้ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ จุดถ่ายรูปเช็คอิน ให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น นำเอาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละสถานี อาทิ  ป้ายแนะนำการท่องเที่ยวของจังหวัด ป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับการโดยสารรถไฟ ข้อควรระวัง ประวัติของสถานี ทั้งนี้ เพื่อยกระดับสถานีรถไฟให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ และเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย รวมทั้ง เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนในละแวกใกล้เคียงกับสถานีรถไฟมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email