ด้านบริการสินค้า

รฟท. ร่วมกับ บมจ.สหการประมูลเปิดขายทอดตลาดสิ่งของที่ชํารุดเสียหายเลิกใช้การล็อตใหญ่ 8 รายการ 26 พ.ย.นี้

          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ บมจ.สหการประมูล ผศ.ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบํารุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานการแถลงข่าวการขายสิ่งของชํารุดเสียหายเลิกใช้การของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีนายสุวิทย์ ยอดจรัส ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สหการประมูล และคณะกรรมการกําหนดราคากลางขาย และส่งมอบสิ่งของที่ชํารุดเสียหายที่มีอยู่ในความครอบครองของฝ่าย/สํานักงานต่างๆ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงานนายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบํารุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.สหการประมูล จัดทําการขายทอดตลาดสิ่งของที่ชํารุดเสียหายเลิกใช้การ ฯ ที่อยู่ในความครอบครองของ ฝ่าย/ สํานักงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย จํานวน 8 รายการ ประกอบด้วย

  1. .อุปกรณ์เหล็กยึดเหนี่ยวรางและเศษเหล็กเหนียวทั่วไป น้ำหนักรวมประมาณ 1,968,840 กิโลกรัม
  2.  เศษรางเหล็ก ตัดจําหน่ายไม่ใช้การ น้ำหนักรวมประมาณ 83,352 กิโลกรัม
  3.  เศษลวดทองแดง น้ำหนักรวมประมาณ 227.12 กิโลกรัม
  4.  ล้อพร้อมเพลา ขนาด 9x4 ตัดจําหน่ายแล้ว 250 เพลา น้ำหนักรวมประมาณ 225,000 กิโลกรัม
  5.  น้ำมันหล่อลื่นเก่าใช้งานแล้ว ปริมาณรวม 62,400 ลิตร
  6.  ถังเปล่า ขนาดจุ 200 ลิตร ไม่ใช้งาน จํานวนรวม 360 ใบ
  7.  เครื่องจักรกลตัดจําหน่าย เลิกใช้การ 2 เครื่อง น้ำหนักรวมประมาณ 11,270 กิโลกรัม
  8. ซากแบตเตอรี่ ตัดจําหน่าย เลิกใช้การ จํานวนรวม 565 หม้อ

          การรถไฟฯ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาซื้อสิ่งของที่ชํารุดเสียหาย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ บมจ.สหการประมูล เลขที่ ๕๑๘/๒๘ ถนนรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าเสนอราคา พร้อมวางหลักประกันฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. และจะทําการประมูลแข่งราคา ด้วยวิธีใส่ราคาทางระบบอิเลคทรอนิคส์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเสนอราคา ต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือร้าน หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนนิติบุคคลไว้กับกระทรวงพาณิชย์ โดยสามารถเข้าลงทะเบียนขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนฯ เลขที่ ครข/ปข.08/2561 ได้ที่แผนกสารบรรณและประวัติ ฝ่ายการช่างกล ห้อง 204/1 ชั้น 2 ตึกบัญชาการ การรถไฟฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นอกจากนี้ ต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ขายและส่งมอบสิ่งของที่ชํารุดเสียหายฯ รับรองว่ามีคุณสมบัติถูกต้อง โดยต้องยื่นซองเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการฯตรวจสอบ ณ ศูนย์ลากเลื่อน ห้อง 209 ชั้น 2 ตึกบัญชาการ การรถไฟฯได้ ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561หลังจากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา ณ ห้องยื่นซองเอกสารฯ หรือทางเว็บไซต์ www.auct.co.th ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สำหรับการเข้าดูสถานที่/สิ่งของ ณ ที่จัดเก็บ ผู้ที่ลงทะเบียนรับเอกสารประกาศเชิญชวนฯ เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาต และต้องนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องนําสําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้พร้อมสําเนาบัตรประชาชนมาแสดงและมอบไว้เป็นหลักฐาน กรณีที่มอบให้บุคคลอื่น ทําการแทนต้องมีหนังสือมอบอํานาจที่ติดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่ให้ทําการแทนกับต้องมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบฯ มาแสดงเพิ่มเติมอีกด้วย

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ