ข่าวประจำวัน

ประกาศให้ขบวนรถที่งดจอดในบางสถานีของเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว กลับมาจอดตามกำหนดเวลาเดิม ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ด้วยรัฐบาลประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ข้อ 1 ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรเพราะเหตุอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2563

การรถไฟฯ จึงได้กำหนดให้ขบวนรถที่งดจอดในบางสถานีของเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 จะกลับมาจอดตามกำหนดเวลาเดิม ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ