ข่าวประจำวัน

ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานวันนี้ (1 มิถุนายน 2563) ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ตึกบัญชาการรถไฟ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารการรถไฟฯ ร่วมลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของการรถไฟฯ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” มีพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต ยกระดับธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาระบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมถึงพัฒนากลไกและระบบงานป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

ในฐานะผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยจะยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลและความเสมอภาคในการบริหารงาน ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ และปลูกฝังค่านิยมร่วมของบุคลากรการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ