กิจกรรม รฟท.

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System HRIS)

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System HRIS) พร้อมเร่งพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล 11 ด้าน รองรับแผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ตลอดจนแผนฟื้นฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้อง Function six ชั้น 6 โรงแรม สยาม แอท สยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯ

นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System HRIS) โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับชั้นของการรถไฟฯ ให้รับรู้และมีความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลขององค์กร

นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้จัดทำแผนโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System : HRIS) ขึ้น ตามแผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร พร้อมนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในงานระบบเดิม ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยอัตโนมัติ ตลอดจนช่วยการบริหารตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้ว่าจ้างบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์มเนชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)มาดำเนินการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System : HRIS) ของการรถไฟฯ ระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้สามารถนำระบบดังกล่าว มาใช้วางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมรองรับการเข้าใช้งานจากพนักงานทุกระดับชั้นของการรถไฟฯ ประกอบด้วย 11 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานบรรจุและแต่งตั้ง ระบบงานทะเบียนประวัติ ระบบงานวินัยและสอบสวน ระบบการจัดการเวลาทำงาน ระบบงานบัตรประจำตัว ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ระบบงานฝึกอบรมพัฒนาและประเมินผล ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ระบบงานเงินเดือน ระบบการบริการแบบ self-service และระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล (interface) ซึ่งช่วยให้สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลของการรถไฟฯ ได้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับแผนฟื้นฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทยใน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การเพิ่มขีดความสามารถ ได้แก่ การลงทุนรถไฟทางคู่ ทางสายใหม่ รถไฟฟ้าชานเมือง รถไฟความเร็วสูง การจัดหารถจักรและล้อเลื่อน 2.การพัฒนาองค์กร ได้แก่ การบริหารและการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กร การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และ3. การพัฒนาการบริการ ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ การพัฒนาการให้บริการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการลดต้นทุน เป็นต้น

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email