ข่าวประจำวัน

การเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนและวิธีการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

การเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนและวิธีการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

ตามที่เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด (เอกชนคู่สัญญา) ได้เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน(โครงการฯ) นั้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 27 ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือ ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อให้การคัดเลือกเอกชนคู่สัญญาในโครงการเป็นไปตามเปิดเผย โปรงใส และตรวจสอบได้ รฟท. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการฯ จึงได้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญสัญญาร่วมลงทุน และวิธีการคัดเลือกเอกชนตามเอกสารที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้สาธารณะชนทราบเป็นการทั่วไปภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนตามรายละเอียดที่ปรากฎใน เอกสารแนบท้าย 1
2. ข้อมูลสาระสำคัญของวิธีการคัดเลือกเอกชนตามรายละเอียดที่ปรากฎใน เอกสารแนบท้าย 2
3. สัญญาร่วมลงทุนฉบับลงนามตามรายละเอียดที่ปรากฎใน เอกสารแนบท้าย 3
4. ประกาศเชิญชวนและเอกสารการคัดเลือกเอกชนตามรายละเอียดที่ปรากฎใน เอกสารแนบท้าย 4

เอกสารการเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาร่วมลงทุน (เอกสารแนบ 1)

ข้อมูลสาระสำคัญชองวิธีการคัดเลือกเอกชน (เอกสารแนบ 2)

สัญญาร่วมลงทุนฉบับลงนาม (เอกสารแนบ 3)

ประกาศเชิญชวนและเอกสารคัดเลือกเอกชน (เอกสารแนบ 4)

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email