ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการจ้างจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการจ้างจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล 
(Data Governance) เกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย เครื่องมือ และต้นแบบธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อกำหนด และบังคับใช้ กฎ กติกา มารยาท เกี่ยวกับงานด้านข้อมูลของการรถไฟฯ ตามแผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560–2564 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560-2564

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์/CIO การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการจ้างจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) โดยมีผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่าย/สำนักงานของการการถไฟฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ การจัดงานสัมมนาฯ เพื่อเป็นการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ต่อผู้เกี่ยวข้อง สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับชั้นของการรถไฟฯ สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อการจัดทำนโยบาย มาตรฐาน ข้อกำหนดสำหรับการบูรณาการข้อมูลการรถไฟฯ ตลอดจนกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และชั้นความสำคัญของข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้มีกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

นางสิริมาฯ เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้จัดทำแผนโครงการจ้างจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ตามแผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลของการรถไฟฯ มีประสิทธิภาพ 
มีความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการกำหนดแนวทาง เป้าหมายและปรับปรุงกระบวนการการให้บริการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ 77/2562
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email