ข่าวประจำวัน

ประกาศผลรางวัล การตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ บริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของการรถไฟ ฯ

 

รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร)

   **ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ**

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (จำนวน 1 รางวัลๆ ละ  30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร)

    ** นายภัทรพล  เรืองเสน **

รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร)

     **นายจตุพร  พุ่มไม้** และ **นางสาวกรณ์กนก  แซ่เกา**

รางวัลผู้ผ่านการคัดเลือก (จำนวน 7 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร)

** 1.นายธัชทอง  อ่ำสมคิด  2. นายถวัลย์  ดิษฐสุธรรม 3. นายปัฐพงษ์ บุญแก้ว  4. นายอภิสิทธิ์ วงค์จันทา
5. นายเดชา  แซ่ชั่น  6. นายวีระศักดิ์ ถ้ำอมร  7. นายฐิติวัฒน์  ทิพย์ปิ่นวงศ์  **

 

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email