ด้านบริการสินค้า

ประกาศผลการพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนฯ โครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง

ประกาศผลการพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขอื่น ตามประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอ "ร่วมลงทุน" โครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ฉบับเลขที่ รฟ.สค.1000/1042/2561 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email