ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคาร บ้านพักพนักงาน อาคารที่ทำการ และสนามกอล์ฟที่สถานีขอนแก่น ครั้งที่สอง

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการรับฟังความเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสม  และออกแบบเชิงความคิด โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคารบ้านพักพนักงาน อาคารที่ทำการและสนามกอล์ฟที่สถานีขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ครั้งที่สอง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรม Vwish จังหวัดขอนแก่น  
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบเชิงความคิด โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคาร บ้านพักพนักงาน อาคารที่ทำการ และสนามกอล์ฟที่สถานีขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (โครงการพีพีพี) พ.ศ. 2556 “การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ต่อโครงการ จึงได้จัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคาร บ้านพักพนักงาน อาคารที่ทำการและสนามกอล์ฟที่สถานีขอนแก่น ครั้งที่สอง ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น.ณ ห้อง Borrirak 1  โรงแรม Vwish อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของการศึกษาโครงการให้หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบพร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการศึกษาโครงการ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด”  
นายวรวุฒิกล่าวต่อว่า สำหรับแผนพัฒนาพื้นที่สถานีขอนแก่น เบื้องต้นแบ่งการพัฒนาเป็น 5 แปลง บนพื้นที่ 108 ไร่  ประกอบด้วย โซนบี 16.2 ไร่ พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณย่านสถานีรถไฟ ด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน มีทั้งที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สำนักงาน และค้าปลีก ขณะที่โซนซีและโซนดี 16.5 ไร่ พัฒนารองรับโรงแรม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า โซนอี 58.6 ไร่ พัฒนาเป็นพื้นที่สวนสนุก และพื้นที่สันทนาการ และพื้นที่โซนเอฟ 8 ไร่ พัฒนาเป็นพื้นที่ประเภทกลุ่มอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัยของพนักงานการรถไฟฯ ส่วนพื้นที่โซนเอได้มีการประมูลไปก่อนหน้านี้แล้วจึงไม่นับรวมอยู่ในโครงการนี้ “โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบเชิงความคิดโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคาร บ้านพักพนักงาน อาคารที่ทำการ และสนามกอล์ฟที่สถานีขอนแก่น ถือเป็นโครงการพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพสูงของการรถไฟฯ โดยจะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน โครงการรถไฟทางคู่ รวมไปถึงโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเบา ผ่านมายังสถานีในอนาคต”สุดท้ายนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย คาดหวังว่าขั้นตอนการจัดประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ดำเนินโครงการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำผลที่ได้ไปพิจารณาปรับเปลี่ยนลักษณะโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตลอดจนนำไปปรับใช้ในการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้สอดคล้องในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email