ข่าวประจำวัน

การรถไฟฯ จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเตรียมการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สิน ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานการรถไฟฯ

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเตรียมการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สิน ซึ่งมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานการรถไฟฯ ได้รับทราบ โดยเป็นการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ที่ไม่เกี่ยวกับการเดินรถ (Non-Core Assets) เพื่อเพิ่มรายได้แก่องค์กรในระยะยาว คาดจัดตั้งได้สำเร็จในปี 2563 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล
รองผู้ว่าการ กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สินการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ให้ผู้บริหาร พนักงานการรถไฟฯ ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ
นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยมีภารกิจในการเป็นองค์กรหลักของประเทศ ที่ให้บริการระบบราง ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า ซึ่งมีวิสัยทัศน์การพัฒนาสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียนในปี 2570 ขณะเดียวกันยังเป็นผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินที่ไม่ใช้เพื่อการเดินรถ (Non-Core) ทั้งประเทศกว่า 39,419 ไร่ โดยมีมูลค่ารวมกว่า 300,000 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดของโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรที่มีต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในเชิงธุรกิจ ทั้งการขาดบุคลากร ข้อมูล และเทคโนโลยี ส่งผลให้รายได้ผลตอบแทนจากการบริหารทรัพย์สินเหล่านี้มีเพียงประมาณปีละ 3,636 ล้านบาท หรือไม่ถึงร้อยละ 1 ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดตั้ง บริษัทบริหารทรัพย์สิน จึงได้พิจารณาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มรายได้ และแก้ปัญหาทางการเงินให้กับการรถไฟฯ ตามแนวทางแผนฟื้นฟูกิจการรถไฟฯ และสอดคล้องกับมติการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ที่เห็นชอบแผนการจัดตั้งบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยขึ้น 
นายสุจิตต์กล่าวต่อว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยยังได้ดำเนิน "โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการ
จัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สิน โดยมอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นที่ปรึกษาของโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สินใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รายละเอียดนโยบายการจัดการการบริหารทรัพย์สิน โครงสร้างการบริหารงาน โครงสร้างทางด้านบัญชีและการเงิน และวางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งนี้การจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สินการรถไฟฯ จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาหน่วยธุรกิจใหม่ที่เป็นกลไกในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้องค์กร และสามารถนำรายได้ไปแก้ไขปัญหาภาระบำเหน็จบำนาญ ปัญหากระแสเงินสด ปัญหาทางการเงิน และสามารถใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในกิจการอื่นของการรถไฟฯต่อไปในอนาคต โดยมีการรถไฟฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ซึ่งขณะนี้กระบวนการอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคาดจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2562 และสามารถจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สินฯ ได้สำเร็จประมาณต้นปี 2563

 

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email