สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรอนุปริญญา โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรอนุปริญญาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๕๗๔๑ ถึง ๔ ต่อ ๒๒๗ , ๒๙๗  หรือ www. catc.or.th