ศูนย์บริหารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำวารสาร "Unisearch Journal" ในรูปแบบออนไลน์ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Unisearch Journal เพื่อเป็นช่องทางสำหรับผู้อ่านในการเข้าถึงบทความได้สะดวกยิ่งขึ้น