ในโอกาสนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงขอเรียนเชิญท่าน และผู้แทนจากหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ Digital Thailand Big Bang 2019 ระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ทิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ ฯ และขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว ภายในหน่วยงานของท่าน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านการลงทะเบียน คลิกที่นี่