ป้ายสัญญาณ

ป้ายสัญญาณ

ป้ายสัญญาณ

ป้ายสัญญาณมีลักษณะเป็นแผ่นรูปต่าง ๆ ติดอยู่บนเสาใช้ปักเพื่อให้พนักงานขับรถเห็นโดยชัดเจน ชนิดของป้ายสัญญาณ และการใช้มีดังนี้.-

1. ป้ายแดง
 

ลักษณะ : มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 30 เซนติเมตร
ยาว 60 เซนติเมตร ด้านหน้า และด้านหลังสีแดง ขอบสีขาวทั้งสองด้าน
การใช้งาน : การปักป้ายนี้ต้องปักก่อนถีงที่ ซึ่งไม่ต้องการให้รถผ่าน เป็นระยะทาง ไม่น้อยกว่า 600 เมตร และตามปกติให้ปักไว้ระหว่างราง

ป้ายแดง

2. ป้ายหยุด เป็นป้ายถาวร มี 2 ชนิด ดังนี้


ก. "ป้ายหยุดขอบแดง" เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 50 เซนติเมตร ด้านหน้าสีขาว ขอบสีแดง มีคำว่า "หยุด" เขียนด้วยสีดำ ด้านหลังสีขาว
การใช้งาน : การปักป้ายนี้ต้องปักก่อนถีงที่ ซึ่งต้องการให้ขบวนรถหยุดเป็นระยะ ทางไม่น้อยกว่า 100 เมตร ขบวนรถต้องหยุดโดยไม่ล้ำป้าย และจะ เคลื่อนขบวนต่อไปได้ต้องได้รับสัญญาณมือแสดงอนุญาตที่ป้ายนั้น

ป้ายหยุดขอบแดง

ข. "ป้ายหยุดขอบดำ" เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 50 เซนติเมตร ด้านหน้าสีขาว ขอบสีดำ มีคำว่า "หยุด" เขียนด้วยสีดำ ด้านหลังสีขาว
การใช้งาน : การปักป้ายนี้ให้ปัก ณ ที่ซึ่งต้องการให้ขบวนรถหยุด ขบวนรถต้อง หยุดโดยไม่ล้ำป้าย เมื่อขบวนรถหยุดนิ่งแล้วให้เคลื่อนขบวนรถต่อไปได้

ป้ายหยุดขอบดำ

3. ป้ายเตือน มี 3 ชนิด และมีลักษณะ ดังนี้
 

ก. "ป้ายเตือนสายเหลี่ยม" เป็นแผ่นสามเหลี่ยมด้านเท่า ด้านละ 60 เซนติเมตร ด้านหน้าสีเหลือง ขอบสีดำ มีอักษร "ต" เขียนด้วยสีดำ ด้านหลังสีขาว
การใช้งาน : การปักป้ายชนิดนี้ให้ใช้ปักกำกับล่วงหน้าก่อนถึง "ป้ายแดง" หรือ "ป้ายหยุดขอบแดง" หรือ "ป้ายหยุดขอบดำ" เป็นระยะไม่น้อยกว่า 800 เมตร เมื่อขบวนรถวิ่งผ่านป้ายนี้ต้องลดความเร็ว และเตรียมพร้อม ที่จะหยุด

ป้ายเตือนสายเหลี่ยม

ข. "ป้ายเตือนระบุความเร็ว" เป็นแผ่นกลมขนาดวัดเส้นศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร 2 แผ่น ด้านหน้าสีเหลือง ขอบสีดำ ติดเรียงตามเส้นดิ่ง แผ่นบนมีอักษร "ต" แผ่นล่างระบุตัวเลขความเร็วเท่ากับป้ายลดความเร็ว หรือป้ายจำกัดความเร็ว เขียนด้วยสีดำ ด้านหลังสีขาว
การใช้งาน : การปักป้ายชนิดนี้ให้ใช้ปักกำกับล่วงหน้าก่อนถึง "ป้ายลดความเร็ว" และ "ป้ายจำกัดความเร็ว" เป็นระยะไม่น้อยกว่า 800 เมตร เพื่อเตือน พนักงานขับรถให้เตรียมพร้อมที่จะลดความเร็วลง

ป้ายเตือนระบุความเร็ว

ค. "ป้ายเตือนให้รถจักรพ่วงพหุลดความเร็ว" ลักษณะ เช่นเดียวกับ "ป้ายเตือนระบุความเร็ว" แต่ขอบสีแดงทั้งสองแผ่น
การใช้งาน : การปักป้ายชนิดนี้ให้ใช้ปักกำกับล่วงหน้าก่อนถึง "ป้ายอนุญาตให้ รถจักรพ่วงพหุผ่านได้" เป็นระยะไม่น้อยกว่า 800 เมตร เพื่อเตือน พนักงานขับรถให้เตรียมพร้อมที่จะลดความเร็วลง

ป้ายเตือนให้รถจักรพ่วงพหุลดความเร็ว

4. ป้ายลดความเร็ว
 

ลักษณะ : เป็นแผ่นกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ด้านหน้ามีเขียว มีตัวเลขเขียนด้วยสีขาวแสดงความเร็วเป็นกิโลเมตร ต่อชั่วโมง ด้านหลังสีขาว
การใช้งาน : การปักป้ายนี้ต้องปักก่อนถึงที่ ซึ่งต้องการให้ขบวนรถผ่านโดย ระมัดระวัง เป็นระยะไม่น้อยกว่า 100 เมตร

ป้ายลดความเร็ว

5. ป้ายจำกัดความเร็ว
 

ลักษณะ : เป็นป้ายถาวร มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 50 เซนติเมตร ติดแบบมุมตั้ง ด้านหน้าสีขาว มีตัวเลขเขียนด้วยสีดำ แสดง ความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้านหลังสีขาว
การใช้งาน : การปักป้ายชนิดนี้ให้ปักในระยะไม่น้อยกว่า 100 เมตร ก่อนถึงที่ ซึ่งต้องการให้ขบวนรถใช้ความเร็วไม่เกินกว่าที่แสดงไว้ที่ป้าย

ป้ายจำกัดความเร็ว

6. ป้ายปกติ
 

ลักษณะ : เป็นป้ายถาวร มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 50 เซนติเมตร ติดแบบมุมตั้ง ด้านหน้าสีขาว มีคำว่า "ปกติ" เขียนด้วยสีดำ ด้านหลังสีขาว
การใช้งาน : การปักป้ายชนิดนี้ต้องปักต่อจากป้าย "จำกัดความเร็ว" ทุก ๆ แห่ง เมื่อท้ายขบวนรถผ่านป้ายนี้ ให้พนักงานขับรถนำขบวนรถเดินโดยใช้ ความเร็วปกติ

ป้ายปกติ

7. ป้ายอนุญาตให้ใช้ความเร็วผ่านประแจ
 

ลักษณะ : เป็นแผ่นแปดเหลี่ยม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 60 เซนติเมตร ด้านหน้าสีขาว ขอบสีดำ มีเส้นแบ่งครึ่งทแยงสีดำ ส่วนบน ด้านซ้ายเขียนตัวแลขด้วนสีดำ แสดงความเร็วที่อนุญาตให้ขบวนรถ วิ่งผ่านประแจในทางตรง ส่วนล่างด้านขวาเขียนตัวเลขด้วยสีดำ แสดง ความเร็วที่อนุญาตให้ขบวนรถวิ่งผ่านประแจเข้าทางหลีกเป็นกิโลเมตร ต่อชั่วโมง ด้านหลังสีขาว
การใช้งาน : ป้ายนี้ตั้งร่วมอยู่กับเสาสัญญาณเข้าเขตใน หรือหลักเขตสถานี สุดแต่กรณี เมื่อพนักงานขับรถเห็นป้ายนี้แสดงไว้ ต้องให้ขบวนรถใช้ ความเร็วไม่เกินกว่าที่แสดงไว้ในป้าย

ป้ายอนุญาตให้ใช้ความเร็วผ่านประแจ

8. ป้ายหวีดรถจักร มี 5 ชนิด และมีลักษณะดังนี้
 

การใช้งาน : การปักป้ายตาม ก. ข. ค. ง. และ จ. ให้ปักโดยมีระยะตามความจำเป็น เมื่อขบวนรถถึงป้ายแล้ว พนักงานขับรถจะต้องใช้หวีดรถจักรเตือน

 

ก. "ป้ายหวีดรถจักรทั่วไป" มีลักษณะเป็นแผ่นกลมขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร ด้านหน้าสีขาว มีอักษร "ว" เขียนด้วยสีดำ ด้านหลังสีขาว

ป้ายหวีดรถจักรทั่วไป

ข. "ป้ายหวีดรถจักรสำหรับถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟ ไม่มีเครื่องกั้นถนน" มีลักษณะเป็นแผ่นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร ด้านหน้าสีขาว มีอักษร "ว" เขียนด้วยสีดำ ใต้อักษณ "ว" มีเส้นสีดำ กว้าง 5 เซนติเมตร ด้านหลังสีขาว

ป้ายหวีดรถจักรสำหรับถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นถนน

ค. "ป้ายหวีดรถจักรสำหรับถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟมี เครื่องกั้นถนน แต่ไม่มีสัญญาณผ่านเสมอระดับทาง" มีลักษณะ เป็นแผ่นกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร ด้านหน้าสีขาว มีอักษร "ว" เขียนด้วยสีดำ ใต้อักษร "ว" มีเส้นสีดำกว้าง 5 เซนติเมตร ด้านหลัง สีขาว ใต้แผ่นกลมมีแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 25 ซม. ยาว 50 เซนติเมตร ด้านหน้าสีขาว มีเส้นกากบาททแยงมุมสีดำกว้าง 5 เซนติเมตร ด้านหลังสีขาว

ป้ายหวีดรถจักรสำหรับถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟมีเครื่องกั้นถนน แต่ไม่มีสัญญาณผ่านเสมอระดับทาง

ง. "ป้ายหวีดรถจักรสำหรับถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟ มีเครื่องกั้นถนน และมีสัญญาณผ่านเสมอระดับทาง" มีลักษณะ เป็นแผ่นกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร ด้านหน้าสีขาว มีอักษร "ว" เขียนด้วยสีดำ ใต้อักษร "ว" มีเส้นสีดำกว้าง 5 เซนติเมตร ด้านหลังสีขาว ใต้แผ่นกลมมีแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 25 ซม. ยาว 50 เซนติเมตร ด้านหน้าสีดำ มีวงกลมสีขาว 5 วง เส้นผ่าศูนย์กลาง วงละ 10 เซนติเมตร อยู่ตรงมุมทั้ง 4 ด้านรวม 4 วง และตรงกลางอีก 1 วง ด้านหลังสีขาว

ป้ายหวีดรถจักรสำหรับถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟมีเครื่องกั้นถนน และมีสัญญาณผ่านเสมอระดับทาง

จ. "ป้ายหวีดรถจักรสำหรับถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟมีเครื่องกั้น ถนนสัมพันธ์กับสัญญาณประจำที่ไม่มีสัญญาณผ่านถนนเสมอระดับทาง" มีลักษณะเป็นแผ่นกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร ด้านหน้า สีขาว มีอักษร "ว" เขียนด้วยสีดำ ใต้อักษร "ว" มีเส้นสีดำกว้าง 5 เซนติเมตร ด้านหลังสีขาว ใต้แผ่นกลมมีแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ด้านหน้าสีดำมีวงกลม 2 วงเส้นผ่าศูนย์กลางวงละ 10 เซนติเมตร สีเหลือง 1 วง สีขาว 1 วง เรียงกันตามแนวดิ่ง ด้านหลังสีขาว

ป้ายหวีดรถจักรสำหรับถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟมีเครื่องกั้นถนนสัมพันธ์กับสัญญาณประจำที่ไม่มีสัญญาณผ่านถนนเสมอระดับทาง

9. ป้ายห้ามรถจักรพ่วงพหุผ่านสะพาน
 

ลักษณะ : เป็นแผ่นกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ด้านหน้ามีขาว ขอบสีแดง มีตัวอักษร "พหุ" สีดำ และคาดทับตัวอักษร ด้วยเส้นมีแดง ด้านหลังสีขาว

การใช้งาน : การปักป้ายนี้ให้ปักไว้ที่ปลายชานสถานีทางสะดวกต้นตอนที่มี ทางหลีกก่อนถึงสะพานห้ามรถจักรพ่วงพหุผ่าน

ป้ายห้ามรถจักรพ่วงพหุผ่านสะพาน

10. ป้ายอนุญาตให้รถจักรพ่วงพหุผ่านสะพานได้โดยระบุความเร็ว
 

ลักษณะ : เป็นแผ่นกลม 2 แผ่น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร แผ่นบนด้านหน้ามีขาว ขอบสีแดง มีตัวอักษร "พหุ" สีดำ ด้านหลังสีขาว แผ่นล่างด้านหน้ามีเหลือง ขอบสีดำ มีตัวเลขสีดำ ระบุความเร็ซที่อนุญาต ให้รถจักรพ่วงพหุผ่าน ด้านหลังสีขาว ป้ายทั้งสองติดเรียงตามแนวเส้นดิ่ง

การใช้งาน : ป้ายชนิดนี้ต้องปักก่อนถึงสะพานซึ่งต้องการให้ขบวนรถลดความเร็ว ไม่น้อยกว่า 100 เมตร

ป้ายอนุญาตให้รถจักรพ่วงพหุผ่านสะพานได้โดยระบุความเร็ว

11. ป้ายพิกัดความเร็วสูงสุดในทางประธาน
 

ลักษณะ : เป็นแผ่นแปดเหลี่ยม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร ด้านหน้ามีขาว ขอบสีดำ เขียนตัวเลขด้วยสีดำแสดงพิกัดความเร็วสูงสุด ที่อนุญาตให้ขบวนรถเดินในทางประธานตอนนั้นเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้านหลังสีขาว

การใช้งาน : ป้ายชนิดนี้ให้ปักไว้ในทางตอนที่ต้องการให้พนักงานขับรถทราบ พิกัดความเร็วสูงสุดในทางตอนนั้น

ป้ายพิกัดความเร็วสูงสุดในทางประธาน

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email