ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนและวิธีการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน


การเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนและวิธีการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินตามที่เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด (เอกชนคู่สัญญา) ได้เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน(โครงการฯ) นั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 27 ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือ ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อให้การคัดเลือกเอกชนคู่สัญญาในโครงการเป็นไปตามเปิดเผย โปรงใส และตรวจสอบได้ รฟท. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการฯ จึงได้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญสัญญาร่วมลงทุน และวิธีการคัดเลือกเอกชนตามเอกสารที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้สาธารณะชนทราบเป็นการทั่วไปภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนดังต่อไปนี้1. ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนตามรายละเอียดที่ปรากฎใน เอกสารแนบท้าย 1 2. ข้อมูลสาระสำคัญของวิธีการคัดเลือกเอกชนตามรายละเอียดที่ปรากฎใน เอกสารแนบท้าย 2 3. สัญญาร่วมลงทุนฉบับลงนามตามรายละเอียดที่ปรากฎใน เอกสารแนบท้าย 3 4. ประกาศเชิญชวนและเอกสารการคัดเลือกเอกชนตามรายละเอียดที่ปรากฎใน เอกสารแนบท้าย 4เอกสารการเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินการเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนเเละวิธีการคัดเลือกเอกชนข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาร่วมลงทุน (เอกสารแนบ 1)ข้อมูลสาระสำคัญของวิธีการคัดเลือกเอกชนข้อมูลสาระสำคัญชองวิธีการคัดเลือกเอกชน (เอกสารแนบ 2)ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนสัญญาร่วมลงทุนฉบับลงนาม (เอกสารแนบ 3)เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 2 (หลักเกณฑ์การแบ่งผลประโยชน์ตอบแทน) (Revenue Sharing)เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 3 (อัตราค่าโดยสาร)เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 6 (แผนการส่งมอบพื้นที่ของโครงการฯเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 12 (ข้อกำหนดเรื่องดัชนีชี้วัด)สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 24 ต.ค.62ประกาศเชิญชวนและเอกสารคัดเลือกเอกชน (เอกสารแนบ 4)RFP-Vol 1 ข้อแนะนำผู้ยื่นข้อเสนอRFP-Vol 2 Vol 2-1 Phase 1 Design-BuildRFP-Vol 2 Vol 2-1 Phase 2 Part 1 Oamp;MRFP-Vol 2 Vol 2-1 Phase 2 Part 2 Operation ConceptsRFP-Vol 2 Vol 2-2 TODRFP-Vol 3 Vol 3-1 Part 1 ODS-Civil Works amp; Building ServicesRFP-Vol 3 Vol 3-1 Part 2 OCS-Book1-2 Civil WorksRFP-Vol 3 Vol 3-1 Part 2 OCS-Book2-2 Building ServicesRFP-Vol 3 Vol 3-1 Part 3 OS for Railway SystemsRFP-Vol 3 Vol 3-2 OS for TODRFP-Vol 4 Conceptual DrawingsRFP-ร่างสัญญาร่วมลงทุนฯเอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (8 ต.ค. 2561)เอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (12 ต.ค. 2561)เอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ 3 (26 ต.ค. 2561) - Conceptual Drawingsเอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ 3 (26 ต.ค. 2561)เอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ 4 (1 พ.ย. 2561)ประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชน 30 พ.ค.61

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดเทพธิดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ เข้าร่วมจำนวนมาก มียอดจำนวนเงินถวายอนุโมทนาในพิธีถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้แก่ทางวัด จำนวน 1,539,182 บาททั้งนี้ การรถไฟฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดวังเทพใต้ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 20,000 บาท อีกด้วยวัดเทพธิดารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ริมถนนมหาไชย วัดเทพธิดารามวรวิหาร เดิมชื่อ เดิมชื่อ วัดบ้านพระยาไกรสวนหลวง สันนิษฐานว่า เรียกตามบริเวณที่สร้าง ที่เป็นสวนไร่นา และคงเป็นที่ของพระยาไกร เจ้านายหรือขุนนาง เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดฯ ให้สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ หรือ พระเจ้าลูกเธอ พระองศ์เจ้าวิลาส พระราชธิดาองค์ใหญ่ใน รัชกาลที่ 3 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2379 เสร็จในปี พ.ศ. 2382 สิ่งสำคัญในวัดนี้คือ พระปรางค์ทิศทั้งสี่ เป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 3 บุษบกที่รองรับพระประธาน ภายในโบสถ์ ที่ประดิษฐ์อย่างสวยงามและที่ผนังพระอุโบสถมีภาพเขียนเป็นรูปพุ่มข้าวบิณฑ์ แบบอย่างในรัชกาลที่ 3 วัดนี้เคยเป็นที่พำนักของสุนทรภู่กวีเอกแห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่าง พ.ศ. 2383 - 2385 เมื่อคราวบวชเป็นพระภิกษุ ปัจจุบันยังมีกุฏิหลังหนึ่ง เรียกว่า quot;บ้านกวีquot; เปิดเป็น พิพิธภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน